140 Shield / SHieLD, jako Target / TaRG+eT – Giermański Drag / DRaG i jego pierwotne Pra-Słowiańskie źródłosłowy i znaczenia, czyli tragiczne targnięcie się na najświętsze świętości ofitzjalnego jęsykosnaftzfa 10

To powinien być coś jakby właściwy tytuł…

Pra-Słowiańskie Ssać / SSaC’, Sączyć / Sa”C”+yC’, Siąkać / Sia”K+aC‚, Sikać / SiK+aC’, Sok / SoK, Syk / SyK, itp, jako dowody na wtórne ubezdźwięcznienie / kentumizację pierwotnych postaci tzw. satem, na podstawie porównania pierwotnych odtfoszonych postaci tzw. PIE i tzw. atestowanych (zapisanych) słów, jak sanskryckie scátiawestyjskie  hiṇcaiti, starogreckie hîxaiczeskie scátštímchcát, itp.

 


siusiu (1.1)

sk Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego


UWAGA!

A oto Pra-Słowiańskie słowa, jak Sączyć / Sa”C”+yC’, Siąkać / Sia”K+aC’, Sikać / SiK+aC’, itd, które są źródłosłowami dla łacińskich słów z poprzedniej części. I znów pytanie za 1000 punktów…

Dlaczego Siąkać / Sia”K+aC’Sikać / SiK+aC’ nie „spalatelizowało” się w średniowieczu do *Siącać / Sia”C+aC’, *Sicać / SiC+aC’, hm?


To nie wszystko…

Przypominam, że w j. zachodnio-słowiańskim / lechickim / polskim dziwnie jakoś tak zachowały się postacie słów z występującymi w nich dźwiękami zapisywanymi znakami Z = G = H = K = S = C = T = D

Zgodnie z ofitzjalnymi fyfodami nie powinno to jednak mieć miejsca, patrz tzw. średniowieczne palatalizacje słowiańskie, itp.

Przypominam, że wg Sławomira Ambroziaka, ofitzjalnych jęsykosnaftzów i wszelkiej maści allo-allo przeciw-logicznych i przeciw-słowiańskich wyznawców tradycji pustynnej, która swoje nazistowskie poglądy co do Słowiańszczyzny opiera jedynie na NIEPRAWDZIWYCH I CAŁKOWICIE ZMYŚLONYCH PODSTAWACH,.. było jakoś tak:

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Proto-Slavic#Progressive_palatalization

(…)

Other vowel and consonant diacritics

Other marks used within Balto-Slavic and Slavic linguistics are:

 • The haček on consonants (č š ž), indicating a „hushing” quality [tʃ ʃ ʒ], as in English kitchen, mission, vision.
 • Various strongly palatal(ized) consonants (a more „hissing” quality in case of sibilants) usually indicated by an acute accent (ć ǵ ḱ ĺ ń ŕ ś ź) or a haček (ď ľ ň ř ť).
 • The ogonek (ą ę ǫ), indicating vowel nasalization (in modern standard Lithuanian this is historical only).

(…)

Split from Indo-European

Proto-Balto-Slavic has the satem sound changes wherein Proto-Indo-European (PIE) palatovelar consonants became affricate or fricative consonants pronounced closer to the front of the mouth, conventionally indicated as  and . These became simple dental fricatives *s and *z in Proto-Slavic:

 • * → *ś → *s

 • *ǵ → *ź → *z

 • *ǵʰ → *ź → *z

This sound change was incomplete, in that all Baltic and Slavic languages have instances where PIE palatovelars appear as *k and *g, often in doublets (i.e. etymologically related words, where one has a sound descended from *k or *g and the other has a sound descended from  or ).

Other satem sound changes are delabialization of labiovelar consonants before rounded vowels[32] and the ruki sound law, which shifted  *s to  after *r*u*k or *i. In Proto-Slavic, this sound was shifted backwards to become *x, although it was often shifted forward again by one of the three sound laws causing palatalization of velars.[33]

In the Balto-Slavic period, final *t and *d were lost.[34]

Also present in Balto-Slavic were the diphthongs *ei and *ai as well as liquid diphthongs *ul, *il, *ur, *ir, the latter set deriving from syllabic liquids;[35] the vocalic element merged with *u after labiovelar stops and with *i everywhere else, and the remaining labiovelars subsequently lost their labialization.[36]

Around this time, the PIE aspirated consonants merged with voiced ones:[37]

 • * → *b

 • * → *d

 • * → *g

Once it split off, the Proto-Slavic period probably encompassed a period of stability lasting 2,000 years with only several centuries of rapid change before and during the breakup of Slavic linguistic unity that came about due to Slavic migrations in the early sixth century.[38][39]

As such, the chronology of changes including the three palatalizations and ending with the change of *ě to *a in certain contexts defines the Common Slavic period.

Long *ē and *ō raised to *ī and *ū before a final sonorant, and sonorants following a long vowel were deleted.[40] Proto-Slavic shared the common Balto-Slavic merging of *o with *a. However, while long *ō and *ā remained distinct in Baltic, they merged in Slavic, so that early Slavic did not possess the sounds *o or *ō.[41][42][clarification needed]

(…)

First regressive palatalization

As an extension of the system of syllable synharmony, velar consonants were palatalized to postalveolar consonants before front vowels (*i, *ī, *e, *ē) and before *j:[49][50]

 • *k → *č [tʃ]

 • *g → *dž [dʒ] → *ž [ʒ]

 • *x → *š [ʃ]

 • *sk → *šč [ʃtʃ]

 • *zg → *ždž [ʒdʒ]

This was the first regressive palatalization. Although *g palatalized to an affricate, this soon lenited to a fricative (but *ždž was retained).[51] Some Germanic loanwords were borrowed early enough to be affected by the first palatalization. One example is *šelmŭ, from earlier *xelmŭ, from Germanic *helmaz.

(…)

Second regressive palatalization

Proto-Slavic had acquired front vowels, ē (possibly an open front vowel [æː][57]) and sometimes ī, from the earlier change of *ai to *ē/ī. This resulted in new sequences of velars followed by front vowels, where they did not occur before. Additionally, some new loanwords also had such sequences.

However, Proto-Slavic was still operating under the system of syllabic synharmony. Therefore, the language underwent the second regressive palatalization, in which velar consonants preceding the new (secondary) phonemes *ē and *ī, as well as *i and *e in new loanwords, were palatalized.[49][50][58] As with the progressive palatalization, these became palatovelar. Soon after, palatovelar consonants from both the progressive palatalization and the second regressive palatalization became sibilants:

 •  → *c ([ts])

 • ǵ → *dz → *z

 •  → *ś → *s/*š

In noun declension, the second regressive palatalization originally figured in two important Slavic stem types: o-stems (masculine and neuter consonant-stems) and a-stems (feminine and masculine vowel-stems). This rule operated in the o-stem masculine paradigm in three places: before nominative plural and both singular and plural locative affixes.[59]

‚wolf’ ‚horn’ ‚spirit’
Nominative singular *vьlkъ *rogъ *duxъ
plural *vьlci *rozi *duśi
Locative singular *vьlcě *rozě *duśě
plural *vьlcěxъ *rozěxъ *duśěxъ

Progressive palatalization

An additional palatalization of velar consonants occurred in Common Slavic times, formerly known as the third palatalization but now more commonly termed the progressive palatalization due to uncertainty over when exactly it occurred. Unlike the other two, it was triggered by a preceding vowel, in particular a preceding *i or *ī, with or without an intervening *n.[29] Furthermore, it was probably disallowed before consonants and the high back vowels *y, *ъ.[60] The outcomes are exactly the same as for the second regressive palatalization, i.e. alveolar rather than palatoalveolar affricates, including the East/West split in the outcome of palatalized *x:

 • k → *c ([ts])

 • g → *dz (→ *z in most dialects)

 • x → *ś → *s/*š

Examples:

 • *atiku(s) „father” (nom. sg.) → *aticu(s) → (with vowel fronting) Late Common Slavic *otьcь
 • Proto-Germanic *kuningaz „king” → Early Common Slavic *kuningu(s) → Late Common Slavic *kъnędzь
 • *vixu(s) „all” → *vьśь → *vьšь (West), *vьsь (East and South)

There is significant debate over when this palatalization took place and the exact contexts in which the change was phonologically regular.[61] The traditional view is that this palatalization took place just after the second regressive palatalization (hence its traditional designation as the „third palatalization”), or alternatively that the two occurred essentially simultaneously. This is based on the similarity of the development to the second regressive palatalization and examples like *atike „father” (voc. sg.) → *otьče (not *otьce) that appear to show that the first regressive palatalization preceded the progressive palatalization.[62]

A dissenting view places the progressive palatalization before one or both regressive palatalizations. This dates back to Pedersen (1905) and was continued more recently by Channon (1972) and Lunt (1981). Lunt’s chronology places the progressive palatalization first of the three, in the process explaining both the occurrence of *otĭče and the identity of the outcomes of the progressive and second regressive palatalizations:[63]

 1. Progressive palatalization: *k > *ḱ (presumably a palatal stop) after *i(n) and *j

 2. First regressive palatalization: *k/*ḱ > *č before front vowels

 3. Fronting of back vowels after palatal consonants

 4. Monophthongization of diphthongs

 5. Second regressive palatalization: *k/*ḱ > *c before front vowels

(similarly for *g and possibly *x)

Significant complications to all theories are posed by the Old Novgorod dialect, known particularly since the 1950s, which has no application of the second regressive palatalization and only partial application of the progressive palatalization (to *k and sometimes *g, but not to *x).

More recent scholars have continued to argue in favor of the traditional chronology,[64][65][66] and there is clearly still no consensus.

The three palatalizations must have taken place between the 2nd and 9th century. The earlier date is the earliest likely date for Slavic contact with Germanic tribes (such as the migrating Goths), because loanwords from Germanic (such as *kъnędzь „king” mentioned above) are affected by all three palatalizations.[67]On the other hand, loan words in the early historic period (c. 9th century) are generally not affected by the palatalizations. For example, the name of the Varangians, from Old Norse Væringi, appears in Old East Slavic as варѧгъ varęgъ, with no evidence of the progressive palatalization (had it followed the full development as „king” did, the result would have been **varędzь instead). The progressive palatalization also affected vowel fronting; it created palatal consonants before back vowels, which were then fronted. This does not necessarily guarantee a certain ordering of the changes, however, as explained above in the vowel fronting section.

(…)

…..

I co? I pstro, bo to wszystko powyżej to jedynie jedna wielka odtfoszona gówno prawda. Tak samo wiarygodna, jak rzekome zapożyczenie słowa Pra-Słowiańskiego Cyce / CyCe, od jakiegoś giermańskiego Zitze / ZiT+Ze, czy Titte / TiT+Te

Zwracam uwagę, że znów tzw. rough breathing, czyli wtórne ubezdźwięcznienie jest doskonale widoczne i działające, patrz przykłady podane niżej.

I znów zapis zgodny z zasadą tzw. miękkiego k’/K’, w skrajnej postaci, patrz Sławomir Ambroziak i Pra-Słowiańskie rdzenie naprzemiennie, raz tylko wysokoenergetyczne tzw. satem, dwa wysokoenergetyczne, ale już jakoś częściowo wtórnie ubezdźwięcznione, czyli zkentumizowane. Co ciekawe, postaci tylko ubezdźwięcznionych jakoś nie znalazłem, no bo Pipi / Pi+Pi, Wee-wee / L”i+L”i, itp no to chyba nie to samo…

…..

http://www.forumbiodiversity.com/showthread.php?t=50229

Kentumizacja – wtórne ubezdźwięcznienie wysokoenergetycznych pierwowzorów PS, na przykładach Sikać, Szczać, itp.

…..

K’a”K’+yK’

Sączyć / Sa”C”+yC’

https://sjp.pl/s%C4%85czy%C4%87

cz

1. popijać, pić powoli;
2. wydzielać powoli jakąś ciecz;
3. cedzić, filtrować

…..

K’a”K’+yK’ Kie”

Sączyć się / Sa”C”+yC’ Sie”

https://sjp.pwn.pl/sjp/saczyc-sie;2519446.html

czyć się

1. «płynąć małym strumieniem»
2. «powoli wnikać gdzieś»

…..

K’a”K’+eNiE

Sączenie / Sa”C”+eNie

https://sjp.pwn.pl/slowniki/s%C4%85czenie.html

czenie

sączyć

1. «pić powoli, po trochu»
2. «powoli, po trochu wlewać gdzieś jakiś płyn»
3. «wydzielać jakąś ciecz powoli»
4. «przepuszczać płyn przez filtr»

sączyć się

1. «płynąć małym strumieniem»
2. «powoli wnikać gdzieś»

Synonimy

…..

A teraz Siąkać / Sia”K+aC’(ubezdźwięcznienie śródgłosu S/C>K – kentumizacja)

…..

K’ia”K+aK’

Siąkać / Sia”K+aC’

https://pl.wiktionary.org/wiki/si%C4%85ka%C4%87

siąkać (język polski)

wymowa:

IPA[ˈɕɔ̃ŋkaʨ̑]ASõŋkać], zjawiska fonetyczne: zmięk.• nazal.• asynch. ą 
znaczenia:

czasownik nieprzechodni niedokonany

(1.1) wciągać nosempociągać nosem[1]
(1.2) wydmuchiwaćwypróżniać nos[1]
(1.3) przest. wsiąkać[1]
odmiana:
(1.1–3) koniugacja I

wyrazy pokrewne:
czas. siąknąć dk.
rzecz. siąkaniesiąknięcie
źródła:
 1. ↑ Skocz do:1,0 1,1 1,2 Hasło Siąkać w: Jan Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. V, s. 90, Kraków, Akademia Umiejętności, 1900..

…..

https://sjp.pwn.pl/doroszewski/siakac;5496280.html

siąk

…..

No dobra, a co z Sikać / SiK+aC’ (ubezdźwięcznienie śródgłosu S/C>K – kentumizacja ) i Szczać / S”C”+aC’ (brak ubezdźwięcznienie śródgłosu – kentumizacji)?

…..

K’iK’+aK’

Sikać / SiK+aC’

https://pl.wiktionary.org/wiki/sika%C4%87

sikać (język polski)

mężczyzna sika (1.1) naogrodzenie

woda sika (1.2)

marynarze sikają (1.3) wodą napokład

wymowa:
IPA[ˈɕikaʨ̑]ASikać], zjawiska fonetyczne: zmięk. wymowa ?/i
znaczenia:

czasownik nieprzechodni niedokonany (dk. siknąć)

(1.1) pot. oddawać mocz
(1.2) pot. o płynie: tryskać cienkim strumieniem
(1.3) pot. wypuścić z czegoś wodę lub inny płyn cienkimsilnym strumieniem
odmiana:
(1.1–3) koniugacja I

przykłady:
(1.1) Maciej sika w krzakach.
(1.2) Z dziurawego węża ogrodowego cały czas sika woda.
(1.3) Przy pomocy plastikowej butelki z dziurą w nakrętce można sikać wodą na kilka metrów.
synonimy:
(1.1) oddawać moczzałatwiać sięsiuraćsiusiaćeufem. załatwiać mały interesodcedzać kartoflegrub. laćodlewać sięwulg. szczaćinfant. reg. śl. ciulać
(1.2) tryskaćsiurać
(1.3) lać strumieniem
wyrazy pokrewne:
rzecz. siusiu nsiku nsiki lmsik msiknięcie nsikacz msikaczka żsikawka żsiksa żsisi nsiklawa żsiklawica żsikawkowy msikanie nsikalnia ż
czas. obsikiwać ndk.zsikać się dk.zasikać dk.posikać się dk.nasikać dk.wysikać dk.siusiać ndk.obsikać dk.osikać dk.siurać ndk.
wykrz. siur
związki frazeologiczne:
sikając z wiatrem idziesz na łatwiznę • sikać na księżyc • sikać ze szczęścia
tłumaczenia:

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/sika%C4%87

sik

Polish

Etymology


Either inherited from Proto-Slavic *sikati (to fizz), or derived from Proto-Slavic *sьcati*sьkati (to urinate).


Pronunciation

Verb

sik impf (perfective siknąć)

 1. (intransitive, colloquial) to piss
 2. (intransitive, colloquial) to spout

Conjugation

Derived terms

Synonyms

Further reading

 • sikać in Polish dictionaries at PWN…..

UWAGA!

Wg ofitzkalnych jęsykosnaftzów rzekomo było coś jak tak:

 *sikati / *SiK+aTi > *sьcati, / *S”C„+aTi > *sьkati / *S’K+aTi

Jak widać znów zastosowano ten sam sposób tłumaczenia zmian, tak że pierwotna postać została tak przekształcana, żeby… pozostać niezmieniona… hehehe Tylko dlaczego obie postacie ciągle istnieją i są nadal zamiennie używane, patrz Sikać / SiK+aC’ i Szczać / S”C„+aC’..?


…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/sikati&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/sikati.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/s%D1%8Ckati&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/sьkati.

…..

K’i+Ko’

Siku / Si+Ko’

https://pl.wiktionary.org/wiki/siku#pl

siku (język polski)

pies robi siku (1.1)
wymowa:
IPA[ˈɕiku]ASiku], zjawiska fonetyczne: zmięk.
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj nijaki

(1.1) pot. czynność sikaniaoddawania moczu
odmiana:
(1.1) nieodm.,

przykłady:
(1.1) Mamoa Józek zrobił siku w majtki!
kolokacje:
(1.1) robić / zrobić siku • (nieiść / pójść na siku • chcieć siku
synonimy:
(1.1) siusiu
wyrazy pokrewne:
rzecz. sikanie nsiki nmossikacz msikawka żsiusiu nsikalnia ż
czas. sikać ndk.wysikać dk.odsikać się dk.zsikać się dk.
etymologia:

(1.1) od sikać

tłumaczenia:

…..

K’i+Ko’

Siku / Si+Ko’

https://pl.wiktionary.org/wiki/siki#pl

siki (język polski)

wymowa:
IPA[ˈɕici]ASiḱi], zjawiska fonetyczne: zmięk. wymowa ?/i
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj niemęskoosobowy, liczba mnoga

(1.1) pot. mocz
(1.2) pot. słaby napójo niedostatecznym nasyceniu[1]

rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy, forma fleksyjna

(2.1) lm od: sik
odmiana:
(1.1–2)

przykłady:
(1.1) W przejściu podziemnym czuło się odór sików.
(1.2) Zaparz mi herbatęale nie takie siki jak wczoraj.
synonimy:
(1.1) moczuryna
(1.2) luraberbelucha
wyrazy pokrewne:
rzecz. sik msiku nsikalnia żsikanie nsiknięcie nsikacz msikawka żwysikanie nsiklawa żsiklawica żsikawkowy msikawica żsiusiu n
czas. sikać ndk.siknąć dk.wysikać dk.
przym. sikowysikawkowy
tłumaczenia:
(1.1) zobacz listę tłumaczeń w haśle: mocz
źródła:
 1. Skocz do góry Maciej Czeszewski, Słownik polszczyzny potocznej, s. 278, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, ISBN 83–01–14631–1, ISBN 978–83–01–14631–3.

…..

A co powiecie na częściowo ubezdźwięcznionego w śródgłosie Sikacza / SiKaC„a… i jednocześnie nieubezdźwięcznionego w wygłosie, hm?

…..

K’i+Ka+K

Sikacz / Si+Ka+C

https://pl.wiktionary.org/wiki/sikacz#pl

sikacz (język polski)

wymowa:
IPA[ˈɕikaʧ̑]ASikač], zjawiska fonetyczne: zmięk.wymowa ?/i
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy

(1.1) pot. żart. słabe winoczasem też piwo niskiej jakości
odmiana:
(1.1)

przykłady:
(1.1) Na tej imprezie nie było nic porządnego do piciasame sikacze.
synonimy:
(1.1) jabolcienkuszsiara
wyrazy pokrewne:
rzecz. siku nsiusiu nsikalnia żsiki nmos
czas. sikaćobsikiwać
źródła:
 1. Skocz do góry publikacja w zamkniętym dostępie – wymagana płatna rejestracja Uniwersalny słownik języka polskiego, red. Stanisław Dubisz i Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN.

…..

K’iK+aWKa

Sikawka / SiK+aWKa

https://sjp.pl/sikawka

sikawka

1. pompa pożarnicza napędzana ręcznie;
2. zabawka na wodę

…..

A tu mamy prawdziwą ciekawostkę, rzekłbym perełkę… Jestem jak najbardziej za, choć Tego słowa nie ma jeszcze w słownikach,.. ale postępowcze ję mają.  Nie piszę celowo i właściwie „właścicielki:, bo no cóż… może i ktoś z czymś pomiędzy Si-Si, PiP+Si, Pi+Pi, a Sio-Sio+C„+KieM już od soi z glifosatem zwyczajnie mo… (Taka karma widzi mi siem, bo moja wina żadna?)

K’iK+aK’+Ka

Sikaczka / SiK+aC”+Ka

https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=sikaczka&action=edit&redlink=1#pl

Tworzenie sikaczka

https://www.wiocha.pl/611950

Pamiętajcie, że na moich stronach nie ma ŻADNEJ DYSKRYMINACJI!!! 🙂

(A tak przy okazji, to wiki ma błąd, bo powinno być po polsku odmienione i napisane Sikaczki / Si+KaC„+Ki… Może być też jeszcze zdrobniale i Sikaczek / SiK+aC„+eK i jeszcze i Sikaczeczek / SiK+aC„e+C„eK, i Sikaczuniek / SiK+aC„+o’Nie+K, i Sikaczunieczeczek / SiK+aC„+o’Nie+C„e+C„eK i Sikaczunieczeczeczka / SiK+aC„+o’Nie+C„e+C„e+CKa, itp…)

Teraz wracam do prozy żucia i zajmę siem zwyczajnym częściowo ubezdźwięcznionym w wygłosie Siosiakiem / Sio’+Sia+KieM

…..

K’io’+K’ia+K’

Siusiak / Sio’+Sia+K

https://pl.wiktionary.org/wiki/siusiak

siusiak (język polski)

wymowa:
IPA[ˈɕüɕak]ASüśak], zjawiska fonetyczne: zmięk.• podw. art.
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj męskozwierzęcy

(1.1) pot. żart. infant. członek męski
odmiana:
(1.1)

synonimy:
(1.1) peniswulg. chujwulg. fiutwacekwulg. kutasreg. śl. ciulkareg. śl. ciulokreg. śl. ciuloczek
wyrazy pokrewne:
czas. siusiaćposiusiaćwysiusiać się
rzecz. zsiusianie nsiusianie nsiusiu
etymologia:
pol. siusiać + -ak
tłumaczenia:

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/siusiak

siusiak

Polish

Etymology

siusiać (to wee) +‎ -ak

Pronunciation

Noun

siusiak m anim

 1. (childish) wienerdoodle (penis)

Declension

…..

K’io’+K’ia+K’+eK’

Siusiaczek / Sio’+Sia+C„+eK

https://sjp.pl/siusiaczek

siusiaczek

ajax_new # 2003-03-15

siusiaczek to pieszczotliwa nazwa siusiaka 😉

…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/siusiaczek

siusiaczek (język polski)

znaczenia:

rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy

(1.1) zdrobn. od siusiak
odmiana:
(1.1)

wyrazy pokrewne:
rzecz. siusiak m
etymologia:
(1.1) pol. siusiak + -ek
tłumaczenia:
(1.1) dla języków nierozróżniających zdrobnień zobacz listę tłumaczeń w haśle: siusiak

…..

A teraz postacie w 100% tzw. satem, może w większości, bo som już widoczne / słyszalne i ubezdźwięcznione shfetzkie wyrodki … 🙂

…..

K’io’+K’iaK’

Siusiać / Sio’+SiaC

https://pl.wiktionary.org/wiki/siusia%C4%87

siusiać (język polski)

znaczenia:

czasownik

(1.1) eufem. sikaćrobić sikuoddawać mocz
przykłady:
(1.1) Piesktóry cierpi na cukrzycępije i siusia przesadnie dużo.
wyrazy pokrewne:
rzecz. siusiu nsiusianie nsiusiak msikalnia żzsiusianie n
czas. sikać

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/siusia%C4%87#Polish

siusiać

Polish

Etymology


Onomatopoeic.


Pronunciation

Verb

siusiać impf

 1. (childish) to wee

Conjugation

…..

K’io’+K’io’

Siusiu / Sio’+Sio’

https://pl.wiktionary.org/wiki/siusiu#pl

siusiu (język polski)

siusiu (1.1)
wymowa:
IPA[ˈɕüɕu]ASüśu], zjawiska fonetyczne: zmięk.• podw. art.
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj nijaki

(1.1) infant. sikanie
odmiana:
(1.1) nieodm.,

przykłady:
(1.1) Mamoa Jacuś zrobił siusiu w majtki.
kolokacje:
(1.1) musieć / chcieć / robić / zrobić siusiu • siusiu do nocnika / do łóżeczka / w majtki / w pieluchę / w pampersa
synonimy:
(1.1) sisisikusiusianie
wyrazy pokrewne:
rzecz. siki nsisi nsiku nsikanie nsiusianie nsiusiak msisia żsiuśmajtek msikacz msikawka żsikalnia żsiuśka żsiuśki lm

zgrub. siuranie n
czas. siusiać ndk.obsiusiać dk.sikać ndk.siknąć dk.obsikać dk.siurać ndk.siurnąć dk.
tłumaczenia:

…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/sissy#en

sissy (język angielski)

sissy (1.4)
wymowa:
wymowa brytyjska ?/i
znaczenia:

rzeczownik

(1.1) pejor. pot. maminsynek
(1.2) pejor. pot. tchórz
(1.3) pot. siostra
(1.4) infantylne siusiu

przymiotnik

(2.1) zniewieściały
(2.2) tchórzliwy
synonimy:
(1.1) mama’s boypansynancy boy

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/sissy

sissy

English

Pronunciation

Etymology 1

Extended form of sis, from sister (a female sibling)

Noun

sissy (plural sissies)

 1. (derogatory, colloquial) An effeminate boy or man.
 2. (derogatory, colloquial) A timidunassertive or cowardly person.
 3. (BDSM) A male crossdresser who adopts feminine behaviours.
 4. (colloquial) Sister.

(…)

Etymology 2


Likely onomatopoetic, perhaps related to French pipi (urine). Compare pisswee-wee.


Noun

sissy (uncountable)

 1. (childish, colloquial) Urinationurine.
Translations

childish: urination; urine

…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/kiss#sv

kiss (język angielski)

kiss (1.1)

wymowa:
enPR: kĭsIPA/kɪs/SAMPA/kIs/
wymowa amerykańska ?/i
lm wymowa amerykańska ?/i
znaczenia:

rzeczownik

(1.1) pocałunek

czasownik

(2.1) całować
odmiana:
(1.1) lm kisses
(2.1) kiss, kissed, kissed, kisses, kissing
przykłady:
(2.1) Soon after the quarrel they kissed and made up. → Wkrótce po kłótni pocałowali się i pogodzili.
(2.1) Are you going to kiss me? → Pocałujesz mnie?
wyrazy pokrewne:
rzecz. kisser

UWAGA!

O angielskim Kiss / KiSS muszę zrobić oddzielny wpis!


kiss (język szwedzki)

znaczenia:

rzeczownik, rodzaj nijaki

(1.1) pot. i w dziecięcej mowie: siki[1]

wykrzyknik

(2.1) kicikici![1]
odmiana:
(1.1) ett kiss, kisset
(2.1) nieodm.
synonimy:
(1.1) urin
wyrazy pokrewne:
(1.1) kissa
(2.1) kisse
źródła:
 1. ↑ Skocz do:1,0 1,1 pod red. Sven-Göran Malmgren, Svensk ordbok och svensk uppslagsbok, s. 544, Göteborg, Norstedts Akademiska Förlag, 2001, ISBN 91–7227–281–3.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/kiss

kiss

Swedish

Pronunciation

Noun

kiss

 1. peeweetinkleurine

Declension

Declension of kiss 
Uncountable
Indefinite Definite
Nominative kiss kisset
Genitive kiss kissets

…..


UWAGA!

Czy to nie jest zwykłą utrata dźwięczności, czyli tzw. kentumizacja, patrz: Sissy / SiSSy > Kiss / KiSS, hm?

No i co teraz powiecie allo-allo Siusiaczki / Sio’+Sia+C„+Ki? Siusiu / Sio’+Sio” to typowa tzw. PIE reduplikacja, czyli ponowne powtórzenie… w najczystszej z możliwych postaci, tyle że wysokoenergetyczna.

No która z tych postaci jest bardziej lub mniej ubezdźwięczniona, hm? Czy Pra-Słowiański jednoczesny jeszcze inaczej ubezdźwięczniony Siusiak / Sio’+Sia+K stanął wam w tych faszych ofitzjalnych gardłach? A co powiecie na Szczące / S”C„a”Ce Sucze / So’C„e Suki / So’Ki, hm? Nie za dużo tu tych wszystkich zmiękczeń… lub ich braku?


…..

K’K’+aK’

Szczać / S”C”+aC’

https://pl.wiktionary.org/wiki/szcza%C4%87

szczać (język polski)

wymowa:
IPA[ʃʧ̑aʨ̑]AS[ščać] wymowa ?/i
znaczenia:

czasownik nieprzechodni niedokonany (dk. brak)

(1.1) wulg. oddawać mocz
odmiana:
(1.1) koniugacja I

przykłady:
(1.1) Psy szczają na chodniki.
synonimy:
(1.1) laćodlewać sięsikaćreg. pozn. siurać
wyrazy pokrewne:
rzecz. szczaw mrzszczanie nszczochyszczyny
przym. zaszczany
czas. obszczywaćzeszczać się dk.poszczać się dk.naszczać dk.wyszczać się dk.oszczać dk.
związki frazeologiczne:
szczać na coś • szczać pod wiatr
tłumaczenia:

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/szcza%C4%87

szcz

Polish

Etymology


From Proto-Slavic *sьcati.


Pronunciation

Verb

szcz impf

 1. (vulgar) to piss

Conjugation

Synonyms

Derived terms

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/s%D1%8Ccati

Reconstruction:Proto-Slavic/cati

Proto-Slavic

Etymology


From earlier *kati by the Slavic progressive palatalization, from Proto-Indo-European *sikʷ-, from *seykʷ-.

Cognate with Sanskrit  सिञ्चति  (scátito pour out)Avestan (hiṇcaiti)(hicaitito pour)Old High German han (to strain, to drip)German seichen  (to piss)Ancient Greek ἷξαι (hîxaito strain, to filter) (found in Hesychius of Alexandria), Latin siatsissiat ((he) urinates).


Verb

*sьcati impf

 1. to piss

Inflection

Further reading

 • Derksen, Rick (2008), “*sьcati”, in Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 4), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 485
 • Vasmer, Max (1964–1973), “сцать”, in Etimologičeskij slovarʹ russkovo jazyka [Etymological Dictionary of the Russian Language] (in Russian), translated from German and supplemented by Trubačev O. N., Moscow: Progress

UWAGA!

Czy muszę wypisywać tu wyjątki, które potwierdzają utratę dźwięczności widoczną w niektórych gwarach j. słowiańskiego? Wystarczy np. przyjrzeć się postaciom z j. czeskiego, patrz: scátštímchcát,.. ale gdzie indziej jest także więcej tego dobra… :-0 🙂

A oto pikna postać tzw. kentum, czyli wtórnie ubezdźwięczniona od pierwotnej postacie wysokoenergetycznej, czyli tzw. satem, patrz:

*sьcati > scát > chcát > štím

Krótka piłka jest taka Panie i Panowie, że skoro jeden dźwięk MÓGŁ UBEZDŹWIĘCZNIĆ SIĘ,.. TO I INNY MÓGŁ TAKŻE! Ta” KWa”+KiNG Da”!!! 🙂


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/chc%C3%A1t#Czech

chcát

Czech

Etymology


Proto-Slavic *sьcati.


Verb

chcát impf

 1. (vulgar) to piss (to urinate)
 2. (vulgar) to rain

Synonyms

Derived terms

See also

Further reading

 • chcáti in Kartotéka Novočeského lexikálního archivu
 • chcát in Slovník spisovného jazyka českého, 1960–1971, 1989

…..

Tak przy okazji… Przypominam, że jakoś dziwnie istnieją takie Pra-Słowiańskie słowa jak Chcieć / (c)HC+ieC, Chcę / (c)HCe”, Chęć / (c)He”C itp,.. ale o nich zmuszony jestem napisać kolejny wpis, który będzie o różnych stopniach utraty dźwięczności, ale raczej bardziej…

A teraz do porównania coś jeszcze…

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Indo-European/sik%CA%B7-&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Indo-European/sikʷ-.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%9E%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%A4%E0%A4%BF&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have an entry for सिञ्चति.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=sihan&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have an entry for sihan.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=seichen&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have an entry for seichen.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%BC%B7%CE%BE%CE%B1%CE%B9&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have an entry for ἷξαι.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=sissiat&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have an entry for sissiat.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/seyk%CA%B7-

Reconstruction:Proto-Indo-European/seykʷ-

Proto-Indo-European

Root

*seykʷ-[1][2]

 1. to moisten
 2. to filter

Derived terms

References

 1. Ringe, Don (2006) From Proto-Indo-European to Proto-Germanic, Oxford University Press
 2. Kroonen, Guus (2013) Etymological Dictionary of Proto-Germanic (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 11), Leiden, Boston: Brill

UWAGA!

*seykʷ- > *sinćáti > hiṇcaiti > hicaiti > hîxai… =/= *sьcati

Czy to nie jest dziwne, że ciągle w gwarach słowiańskich istnieje postać taka sama, jak ta odtfoszona, patrz: *seykʷ– i Siki / SiKi, czy Sikawka / SiK+aW+Ka?

Tzw. rough breathing, czyli wtórna utrata dźwięczności, czyli tzw. kentumizacja wskazuje powyżej, że to postacie tzw. satem, czyli te wysokoenergetyczne były pierwotne. To wyklucza rzekome tzw. zapożyczenia od-irańskie., no bo np. ciągle Siusiu / Sio’+Sio’, Siki / Si+Ki, itp to jednak nie Hicaiti / HiC+aiTi, czy HiKS+aTi

Zwolennicy tzw. zapożyczeń od irańskich, jak np. dr Makuch, Jamroszko, Tchórzliwy Grzegorz i inni allo-allo, ale także i Adrian Leszczyński z tym jego stepem, pełnym rzekomo słowiańskich Scytów, Sarmatów itp,.. no to raczej powinni se to i owo jeszcze raz przemyśleć… 🙂

S”C”e”S’Cie SSe” i S”C”e” C”e”STo

No i co moje przeciw-słowiańskie i przeciw-wysokoenergetyczne, przeciw-szeleszcząco-świszcząco-gwiżdżące sierotki pokoSSinowskie i inne allo-allo naziątka? Zitze fam opadły czy już zupełnie odpadły, hm?

Czy znajdzie się na sali ktoś, kto podważy moje powyższe twierdzenia, a w szczególności to, że tzw. rough breathing jest dowodem na wtórą utratę pierwotnej Pra-Słowiańskiej dźwięczności?

…..

Mało dowodów? A co z Sok / SoK i Soczek / SoC”+eK? A co z Syk / SyK, i Syczek / SyC”+eK, itp, hm? A tak se myślę jeszcze o Siec / SieC, Ciec / CieC, Cieć / CieC, Ciecz / CieC, Ciek /  CieK, i Tocz / ToC, Tokarz / ToK+aR”, itp.  O tych i o innych ciekawych wyjątkach napiszę, ale  już w następnym odcinku…

 

17 uwag do wpisu “140 Shield / SHieLD, jako Target / TaRG+eT – Giermański Drag / DRaG i jego pierwotne Pra-Słowiańskie źródłosłowy i znaczenia, czyli tragiczne targnięcie się na najświętsze świętości ofitzjalnego jęsykosnaftzfa 10

 1. A tu macie coś do przemyślenia w temacie starożytnie giermańskiego KiSS i nie tylko… Przyznam się szczerze, że wylizywacze nazistowskich kibli i fielkogiermańskiej sraki postarali się, jak umieli żeby ukryć prawdziwy źródłosłów dla tego słowa, sami zobaczcie…

  Polubienie

 2. ” tryskać”

  trysnąć — tryskać
  1. «o płynach: wylać się skądś nagle, silnym i wąskim strumieniem»
  2. «wyrzucić coś z siebie gwałtownie»
  3. «wystąpić, przejawić się»
  4. «okazać coś w nadmiarze lub w sposób widoczny»

  Jest w nim SiKać, wygląda na „potrójnie siknąć” Tri-Sikać, ułatwione w wymowie TRi-SKać>TRy-SKać

  TRy-Skać > STRyKa >STRuKA > STRuGa > STRumień (tryska+mieni się)?

  W rosyjskim:
  strumień od STRuGa – струя(STRuja) ток поток ручей стружка(STRuŻka) струйка (STRujka) луч

  W staroangielskim od STRuMienia:
  stream (język staroangielski)

  Polubienie

  • Myślę, że coś w tym jest, ale dużo tu uproszczeń, patrz:

   T+RyS+Ka+Nie np. wody jest jak RySa…

   Tu szukałbym źródłosłowu, ale…

   TRi+SC”a, jako potrójne szczanie też może mieć związek. Pytanie czy ma?

   S+TRo’G
   Z+TRo’G
   Z+DRoG

   DRoGa jest Wy+Z/S+TRo’G+aNa jak Z/S+TRo’+MieN’, co MieNi się…

   Wszystko od TR”e… STReaM / Z/S+TRiM także… O TR”+eC’ / DR”+eC’ będzie ale jeszcze nie teraz…

   Polubienie

 3. Pingback: 143 Shield / SHieLD, jako Target / TaRG+eT – Giermański Drag / DRaG i jego pierwotne Pra-Słowiańskie źródłosłowy i znaczenia, czyli tragiczne targnięcie się na najświętsze świętości ofitzjalnego jęsykosnaftzfa 13 | SKRBH

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.