284 Pra-Słowiańskie końcówki *-čь, *-ačь, *-ičь, *-òčь, *-išče, *-ovišče, uproszczenia i inne problemy ofitzjalnego jęsykosnaftzfa

(…) Język polski dążył i dalej dąży do uproszczeń – to wynik tendencji do ekonomii języka.

Wiele końcówek fleksyjnych i sufiksów słowotwórczych, które powodują oboczności spółgłoskowe w temacie, było i jest zastępowanych przez takie, które oboczności nie powodują, np. końcówka -y dla mianownika (nominativus) liczby mnogiej (pluralis) rzeczowników osobowych, która powoduje oboczność r : rz (profesor : profesorzy) lub g : dz (biolog : biolodzy) ustępuje dziś na rzecz końcówki -owie, która oboczności nie wywołuje: profesor : profesorowie, biolog : biologowie.

Historyczną końcówkę -e w wołaczu (vocativus) liczby pojedynczej (singularis) rodzaju męskiego (masculinum), która wywołuje oboczność k : cz (człowiek : człowiecze), wyparła końcówka -u nie powodująca oboczności (człowiek : człowieku). (…)


Skoro „język polski dążył i dalej dąży do uproszczeń”, no to jak wyglądał stan złożoności języka „Pra-Polskiego” i jego przodka „Pra-Pra-Polskiego” i jego przodka, itd? Czy wszystkie te języki też dążyły do uproszczeń?

A jak to rzekome upraszczanie, ma się do tzw. ewolucji języka?

A co z obocznością rdzeni w językach innych niż słowiańskie? Czy oboczność rdzeni w ogóle istniała / istnieje w językach tzw. centum / kentum, hm?


…..

Jak poprzednio, także i w tym wpisie nie dam rady opisać wszystkich wzajemnie wykluczających się zagadnień, związanych z obocznościami końcówek, jednocześnie występujących w tzw. Proto-Slavic, jak i obecnie, szczególnie w j. polskim. W tym tekście skupię się na końcówkach Proto-Slavic, zawierających dźwięki zapisywane, jako  *č/C”. W częściach kolejnych zajmę się dźwiękami niskoenergetycznymi zapisywanymi jako T, K, G, a także wysokoenergetycznymi jak S i Z.

Przypomnę, że we wpisie 283 opisałem i zestawiłem ze sobą końcówki Proto-Slavic *-ьce*-ьcь*-ьca*-ьkъ*-ъkъ*-kъ. We wpisie 224 zrobiłem to samo z końcówkami Proto-Slavic *-ačь, *-ikъ, *-kъ, *-ъka, *-ъkъ, *-ьca, *-ьcь, *-čь, *akъ i tzw. PIE *-keh₂, *-os. O końcówce Proto-Slavic *-ica pisałem już we wpisie 223.

Wiem, że ponawiam niektóre treści i może się to wydać dość chaotyczne. Prawda jest taka, że ciągle uczę się rozumieć dane, które porównuję. Uporządkowanie zebranego już materiału zabiera mi dużo więcej czasu i trudu, niż kiedykolwiek przypuszczałem. Danych jest zwyczajnie dużo, za dużo, żeby ogarnąć to wszystko szybko i w pojedynkę.

Ponowię moje pytania z wpisu 282, ale dodam też i następne:

Jak to jest w ogóle ofitzjalnie możliwe, że w Proto-Slavic mogły jednocześnie istnieć:

Jak to jest możliwe, że ofitzjalnie istniała postać żeńska końcówki Proto-Slavic *ica, ale nie istniała ani jej postać męska *ic, ani nijaka *ice, patrz podobne *-ьce*-ьcь*-ьca?

Jak to jest możliwe, że końcówka Proto-Slavic *-čь (i dźwięk zapisywany jako *č/C”) ofitzjalnie ma pochodzić od końcówki Proto-Slavic *-tъ (i rzekomo wcześniejszego dźwięku zapisywanego jako *t/T),.. która „underlyingly reflecting / zasadniczo odzwierciedla” też końcówkę Proto-Slavic *-kъ (i jeszcze wcześniejszy dźwięk zapisywany jako *k/K)?!

Jak to jest możliwe, że wszystkie powyższe końcówki istniały w Proto-Slavic jednocześnie, i wysokoenergetyczna / spalatalizowana / tzw. satem, jak *-čь, jak i niskoenergetyczne / niespalatalizowane / tzw. centum / kentum, jak *-tъ i *-kъ?!

(UWAGA! To samo dotyczy innych podobnych końcówek, patrz powyżej i poniżej).

Jak to jest możliwe, że jednoczesne istnienie obocznych końcówek, jak *-čь,*-ačь, *-atъ, **-aťь ofitzjalnie wymaga „ponownej interpretacji”, ponieważ ich istnienie, nie jest zgodne z ofitzjalnie oczekiwanymi wynikami?!, patrz:

 • Morphologically possibly from reinterpreting of some deverbal agent nouns (e.g. *kovačь ← *kovati +‎ *-čь : *kovъ +‎ *-ačь). Synchronically it is an independent suffix.
 • Semantically it’s close to denominal suffix *-atъ. But in this case form **-aťь is expected, though compare *porťa : *porkъ.

Jak to jest możliwe, że końcówka tzw. Proto-Balto-Slavic coś jak *ak-yos, (odpowiadająca końcówce Proto-Slavic *-ačь) ofitzjalnie nie istniała?!

Jak to jest możliwe, że ofitzjalnie także jednocześnie istniały w Proto-Slavic inne oboczne końcówki wysokoenergetyczne / spalatalizowane / tzw. satem, jak *-ačь i niskoenergetyczne / niespalatalizowane / tzw. centum / kentum, jak *atъ i *akъ?!

Czyżby tzw. palatalizacje słowiańskie raz działały, a innym razem nie działały,.. nie tylko wobec rdzeni Pra-Słowiańskich, ale także i wobec końcówek Proto-Slavic, hm?!

Jak to jest możliwe, że powyższe oboczne końcówki, jednocześnie istniejące w Proto-Slavic, jak *-ačь, *atъ i *akъ, zawierały w sobie dźwięk zapisywany jako a,.. co jest niezgodne z rzekomym wynikiem i tak niedziałającego tzw. prawa Wintera?!

Jak to jest możliwe, że jednocześnie i w Proto-Slavic istniały i obecnie w j. polskim istnieją te same oboczne postacie słów i końcówek?!!, patrz:

 • *kolo (wheel) → *kolačь (cake)
 • Kołacz / KoL”+aC”, Kolec / KoL+eC, Kolczasty / KoL+C”a+STy, Kołek / KoL”+eK, Kołatać / KoL”a+Ta+C’, Kołatka / KoL”a+T+Ka, itp.
 • *bogъ (wealth, fortune) → *bogačь (a wealthy man) (compare *bogatъ (wealthy))
 • Bogacz / BoG+aC”a, Bogaty / BoG+aTa
 • *borda (beard) → *bordačь (a bearded man) (compare *bordatъ (bearded))
 • Brodacz / BRoD+aC”a, Brodaty / BRoD+aTa
 • *golva (head) → *golvačь (one having a big head) (compare *golvatъ)
 • Głowacz / G+L”oWa+C”, Główka / G+L”o’W+Ka
 • *rogъ (horn) → *rogačь (horned animal) (compare *rogatъ (horned))?!
 • Rogacza / RoG+aC”a, Rogata / RoG+aTa

Na podstawie powyższych i poniższych danych twierdzę, że:

 • ofitzjalna wykładnia jakoby Pra-Słowiańskie dźwięki wysokoenergetyczne powstały z rzekomo pierwotnych dźwięków niskoenergetycznych, to gówno prawda,
 • oparta jedynie na wtórnym upośledzeniu, polegającym na wrodzonej nieumiejętności wymowy pierwotnych dźwięków wysokoenergetycznych, przez osoby posługujące się Od-Pra-Słowiańskimi językami skreolizowanymi i wtórnie ubezdźwięcznionymi,
 • tzw. centum / kentum, jak np. języki germańskie, italo-celtyckie, greko-armeńsko-albańskie,
 • a częściowo też i tzw. satem, jak języki bałtycko-indo-irańskie.

A nawet jeśli tkwię w mylnym błędzie,..

KAŻDA SŁOWIANKA I KAŻDY SŁOWIANIN,.. a szczególnie KAŻDA POLKA I KAŻDY POLAK,

MAJĄ POWÓD BY BYĆ DUMNYMI Z FAKTU, że NASI PRA-SŁOWIAŃSCY PRZODKOWIE STWORZYLI DŹWIĘKI (wysokoenergetyczne, jak np. C, C’, C”, itp., i nosowe, jak ą i ę), TAK RZADKO UŻYWANE NA ŚWIECIE,.. a MY CIĄGLE WYMAWIAMY JE NA CO DZIEŃ…

Ponownie twierdzę, że:

 • żadne ofitzjalne „prawa językowe”, a szczególnie takie nawiązujące do rzekomych tzw. palatalizacji słowiańskich, NIE PRZEWIDUJĄ TEGO, żeby wysokoenergetyczny dźwięk zapisywany jako C, istniał już w tzw. Proto-Slavic przed ich wystąpieniem,

 • faktem jednak jest, że ofitzjalnie taki stan miał miejsce, patrz Proto-Slavic *cěditi,

 • jednoczesne istnienie obocznych i wysokoenergetycznych, jak i niskoenergetycznych dźwięków, rdzeni i końcówek w Proto-Slavic, jednocześnie podważa i ofitzjalną logikę, jak i całkowicie zaprzecza ofitzjalnym zasadom powstania tzw. palatalizacji słowiańskich,

 • logicznie zaprzecza to wszystkiemu, co ma niby wynikać i z tych rzekomych tzw. palatalizacji słowiańskich, jak i ze wszystkiego, co do tego nawiązuje!

…..

Oto do jakich wniosków doszedłem, porównując i zestawiając ze sobą dane dotyczące jednocześnie istniejących, pierwotnie obocznych końcówek Proto-Slavic:

 1. Końcówek Proto-Slavic jest dużo mniej niż rdzeni Pra-Słowiańskich.
 2. Końcówki Proto-Slavic są również mniej złożone, niż rdzenie Pra-Słowiańskie i słowa na nich zbudowane.
 3. Logicznie wygląda więc na to, że końcówki Proto-Slavic to droga na skróty, jeśli chodzi o dowiedzenie moich twierdzeń dotyczących pierwotnej oboczności rdzeni Pra-Słowiańskich, itp.
 4. Udowodnienie nielogiczności i niespójności ofitzjalnych tfierdzeń, dotyczących pierwotnej oboczności końcówek Proto-Slavic, rzekomo powstałej w wyniku rzekomych tzw. palatalizacji słowiańskich, jest podstawą do udowodnienia tego samego, wobec ofitzjalnych tfierdzeń dotyczących rdzeni Pra-Słowiańskich.
 5. Wszystko inne, jak pierwotna oboczność Pra-Słowiańskich rdzeni, wtórne ubezdźwięcznienie rdzeni Od-Pra-Słowiańskich, czyli tzw. kentumizacja, czy tzw. rough breathing, itd.,.. powinny przecież wynikać z tych samych ofitzjalnych zasad, które „tłumaczą” pierwotną oboczność końcówek Proto-Slavic.
 6. Pierwotnie oboczne końcówki Proto-Slavic powinny były zachować się zgodnie z ofitzjalnymi przewidywaniami, ale „nie wiedzieć czemu” oczywiście tego nie zrobiły, (podobnie jak Pra-Słowiańskie rdzenie).
 7. Pierwotna oboczność końcówek Proto-Slavic i Pra-Słowiańskich rdzeni jest „dziwnie” identyczna, ale jednocześnie niezgodna i niewytłumaczalna zasadami ofitzjalnego jęsykosnaftzfa.

Uszczegóławiam, że przez „pierwotną oboczność” rozumiem oboczność końcówek i rdzeni, których postacie zawierają dźwięki wysokoenergetyczne / spalatalizowane / tzw. satem lub niskoenergetyczne / niespalatalizowane / tzw. centum / kentum… lub i jedno i drugie na raz!

Cedźcie więc lepiej słowa przez zęby, nieme przeciw-słowiańskie, przeciw-logiczne, rasistowskie nazistowsko-prusko-pustynne niemoty, a ja biorę się za kończenie końcówek!

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/-%C4%8D%D1%8C

Reconstruction:Proto-Slavic/čь

Proto-Slavic

Alternative forms
 • *-ačь (when verb ending in -a-)
 • *-ičь (when verb ending in -i-)
Etymology

Underlyingly reflecting Proto-Indo-European / Proto-Balto-Slavic *-k-yos, formed by agglutination of *-yos (Common Slavic *-jь) onto the element *-kъ. Cognate with Lithuanian -kis and Lithuanian -ķis.

Suffix

*-čь m

 1. Deverbal, forming agent nouns.
  Synonyms: *-teľь*-ьcь*-ьnikъ
  *kopati (to dig) → *kopačь (digger)
  *kovati (to forge) → *kovačь (smith, blacksmith)
  *běgati (to run) → *běgačь (runner)
  *jьgrati (to play) → *jьgračь (player)
  *vьrati (to lie) → *vьračь (sorcerer, soothsayer, charlatan)
  *pogoniti (to pursue, observe) → *pogoničь (drover)
  *roditi (to give birth) → *rodičь (father)
  *voditi (to lead) → *vodičь (leader)
  *badati\*bodati or *bodti > *bosti (to sting, stab, butt) → *bodačь (that which stings, stabs, butts)
 2. Deverbal, forming nomina instrumenti.
  Synonym: *-dlo
  *biti (to beat) → *bičь (whip)
  *briti (to shave, cut hair/beard) → *bričь (cutting tool, razor)
Declension
See also
Derived terms
Usage notes
Descendants
 • After the loss of word-final jer, daughter languages have reinterpreted the thematic ending of the verb -i- and -a- as a part of the suffix itself.
 • In most of the daughters *-ačь merged with the reflex of *-čь which was preceded by the thematic vowel -a.
References
 • Šekli, Matej (2012) , “Besedotvorni pomeni samostalniških izpeljank v praslovanščini”, in Philological Studies[1] (in Slovene), volume 10, issue 1, Skopje, Perm, Ljubljana, Zagreb, pages 115–32
 • Sławski, Franciszek, editor (1974) Słownik prasłowiański (in Polish), volume I, Wrocław: Polska Akademia Nauk, page 102f
 • Halla-aho, Jussi (2006) Problems of Proto-Slavic Historical Nominal Morphology: On the Basis of Old Church Slavic (Slavica Helsingiensia; 26)‎[2], Helsinki: University of Helsinki, page 68

UWAGA!

Jak widać powyżej, końcówka Proto-Slavic *-čь (i dźwięk zapisywany jako *č/C”) ofitzjalnie ma pochodzić od końcówki Proto-Slavic *-tъ (i rzekomo wcześniejszego dźwięku zapisywanego jako *t/T),.. która „underlyingly reflecting / zasadniczo odzwierciedla” też końcówkę Proto-Slavic *-kъ (i jeszcze wcześniejszy dźwięk zapisywany jako *k/K)!

To samo dotyczy innych podobnych końcówek Proto-Slavic, patrz poniżej.

Oto oboczne postacie ofitzjalnie istniejące jednocześnie w tzw. Proto-Slavic:

*kopati (to dig) → *kopačь (digger)
*kovati (to forge) → *kovačь (smith, blacksmith)
*běgati (to run) → *běgačь (runner)
*jьgrati (to play) → *jьgračь (player)
*vьrati (to lie) → *vьračь (sorcerer, soothsayer, charlatan)
*pogoniti (to pursue, observe) → *pogoničь (drover)
*roditi (to give birth) → *rodičь (father)
*voditi (to lead) → *vodičь (leader)
*badati\*bodati or *bodti > *bosti (to sting, stab, butt) → *bodačь (that which stings, stabs, butts)
*biti (to beat) → *bičь (whip)
*briti (to shave, cut hair/beard) → *bričь (cutting tool, razor)

Proto-Indo-European / Proto-Balto-Slavic *-k-yos są ofitzjalnie identyczne! O końcówce Proto-Slavic *-ьnikъ, napiszę oddzielny wpis.


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/-a%C4%8D%D1%8C

Reconstruction:Proto-Slavic/ačь

Proto-Slavic

Etymology
 • Morphologically possibly from reinterpreting of some deverbal agent nouns (e.g. *kovačь ← *kovati +‎ *-čь : *kovъ +‎ *-ačь). Synchronically it is an independent suffix.
 • Semantically it’s close to denominal suffix *-atъ. But in this case form **-aťь is expected, though compare *porťa : *porkъ.
Suffix

*-ačь m

 1. Denominal, forming nouns denoting a carrier of a property.
  *kolo (wheel) → *kolačь (cake)
  *bogъ (wealth, fortune) → *bogačь (a wealthy man) (compare *bogatъ (wealthy))
  *borda (beard) → *bordačь (a bearded man) (compare *bordatъ (bearded))
  *golva (head) → *golvačь (one having a big head) (compare *golvatъ)
  *rogъ (horn) → *rogačь (horned animal) (compare *rogatъ (horned))
Declension
See also
Derived terms
Descendants
 • East Slavic:
 • South Slavic:
  • Bulgarian: -ач (-ač) (rare?)
  • Macedonian: -ач (-ač) (rare)
  • Serbo-Croatian: (rare?)
   Cyrillic: -а̄ч
   Latin: -ȃč
  • Slovene: -áč
Further reading
 • Šekli, Matej (2012) , “Besedotvorni pomeni samostalniških izpeljank v praslovanščini”, in Philological Studies[1] (in Slovene), volume 10, issue 1, Skopje, Perm, Ljubljana, Zagreb, pages 115–32
 • Sławski, Franciszek, editor (1974) Słownik prasłowiański (in Polish), volume I, Wrocław: Polska Akademia Nauk, page 102f

UWAGA!

Jak widać powyżej, jednoczesne istnienie obocznych końcówek, jak *-čь,*-ačь, *-atъ, **-aťь ofitzjalnie wymaga „ponownej interpretacji”, ponieważ ich istnienie, nie jest zgodne z ofitzjalnie oczekiwanymi wynikami, patrz:

 • Morphologically possibly from reinterpreting of some deverbal agent nouns (e.g. *kovačь ← *kovati +‎ *-čь : *kovъ +‎ *-ačь). Synchronically it is an independent suffix.
 • Semantically it’s close to denominal suffix *-atъ. But in this case form **-aťь is expected, though compare *porťa : *porkъ.

Postać tzw. Proto-Balto-Slavic coś jak *ak-yos, (odpowiadająca postaci Proto-Slavic *-ačь) ofitzjalnie nie  istnieje.

Istnienie dźwięku zapisywanego jako Proto-Slavic a, jest niezgodne z rzekomym wynikiem i tak niedziałającego tzw. prawa Wintera!

Oto oboczne postacie ofitzjalnie istniejące jednocześnie i w tzw. Proto-Slavic i j. polskim:

 • *kolo (wheel) → *kolačь (cake)
 • Kołacz / KoL”+aC”, Kolec / KoL+eC, Kolczasty / KoL+C”a+STy, Kołek / KoL”+eK, Kołatać / KoL”a+Ta+C’, Kołatka / KoL”a+T+Ka, itp.
 • *bogъ (wealth, fortune) → *bogačь (a wealthy man) (compare *bogatъ (wealthy))
 • Bogacz / BoG+aC”a, Bogaty / BoG+aTa
 • *borda (beard) → *bordačь (a bearded man) (compare *bordatъ (bearded))
 • Brodacz / BRoD+aC”a, Brodaty / BRoD+aTa
 • *golva (head) → *golvačь (one having a big head) (compare *golvatъ)
 • Głowacz / G+L”oWa+C”, Główka / G+L”o’W+Ka
 • *rogъ (horn) → *rogačь (horned animal) (compare *rogatъ (horned))?!
 • Rogacza / RoG+aC”a, Rogata / RoG+aTa

Końcówki Proto-Slavic *atъ i *akъ będą opisane w częściach kolejnych.


…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/-i%C4%8D%D1%8C&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/-ičь.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/-o%C4%8D%D1%8C

Reconstruction:Proto-Slavic/-očь

Proto-Slavic

Etymology

Obsolete nominal suffix, derived from *-okъ +‎ *-jь, ultimately from Proto-Indo-European *-kyós. Equivalent to *-čь, appended to o-stems. Encountered mainly in South Slavic. Survives as an adverb in *per +‎ *-očь > Old Church Slavonic  прочь (pročĭforth)проче (pročetherefore).

Suffix

*-òčь m

 1. From nouns or participles, forms state nouns with expressive, pungent connotation
  Synonyms: *-ostь*-ota
  *gňilъ (rotten) → *gňilоčь (rot)
  *morzъ (frost) → *morzočь (iciness)
 2. From verbs in *-ati, forms expressive state nouns
  Synonym: *-otьja
  *bľьvati (to spit) → *bľьvоčь (vomit)
  *brъkati (to stir) → *brъkоčь (mess)
Declension
Related suffixes

UWAGA!

Obsolete nominal suffix, derived from *-okъ +‎ *-jь, ultimately from Proto-Indo-European *-kyós. Equivalent to *-čь, (…)

Jak widać powyżej, Proto-Slavic *-očь jest „przestarzałym przyrostkiem istniejący tylko z nazwy, wyprowadzonym z wcześniejszego *-okъ +‎ *-jь*”,.. ale nie z np. *-otъ +‎ *-jь*!!!

Ofitzjalnie niby to samo miało miejsce w przypadku Proto-Slavic *-čь, z tym że powyższe ofitzjalne przykłady wskazują, że rzekomo wcześniejszym był dźwięk zapisywany jako T, a nie K!

Oto oboczne postacie ofitzjalnie istniejące jednocześnie i w tzw. Proto-Slavic i w j. polskim:

*gňilъ (rotten) → *gňilоčь (rot)

Zgnity / Z+GNi+Ty

https://pl.wiktionary.org/wiki/zgnity

https://en.wiktionary.org/wiki/zgnity

Końcówki Proto-Slavic *-ota*-okъ, *-ostь, itp., opiszę w następnych wpisach.


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/-i%C5%A1%C4%8De

Reconstruction:Proto-Slavic/-išče

Proto-Slavic

Alternative forms
 • (West Slavic, partially Belarusian and Ukrainian)*-isko.
 • (with -ov- formant, taken from u-stems, and influenced by verbs on -ovati and adjectives on -ovъ)*-ovišče.
Etymology

From earlier *isk-je. Originally it was probably used exclusively denominally for forming augmentatives, and later a semantic shift to place names occurred. E.g. *bolto (mud) → *boltišče (large mud, a lot of mud) > „there where is muddy”. Deverbal formations from verbs on *-iti are a late innovation.

Suffix

*-išče n

 1. Denominal, denoting places or spaces.
  *gnojь (manure, pus, dung) → *gnojišče (midden, cesspool, manure pile)
  *ogňь (fire) → *ognišče (fireplace)
  *sǫdъ (judgement, trial) → *sǫdišče (court)
  *lovъ (hunting, hunt) → *lovišče (hunting area/ground)
 2. Denominal, forming augmentatives, denoting increase or growth of quality.
  *dvorъ (court, courtyard) → *dvorišče (yard)
  *tъrgъ (commodity, wares; market) → *tъržišče (market, fairground)
 3. Denominal, forming emotionally colored nouns, mostly augmentatives (usually with pejorative connotation), rarely diminutives.
  *baba (old woman) → *babišče (hag)
  *čudo (wonder) → *čudovišče (monster)
 4. Denominal, forming nouns denoting a handle of a tool.
  *kosa (scythe) → *kosišče (scythe handle)
  *toporъ (axe, hatchet) → *toporišče (axe handle)
Declension
Derived terms
Category Proto-Slavic words suffixed with *-išče not found
Descendants
References
 • Šekli, Matej (2012) , “Besedotvorni pomeni samostalniških izpeljank v praslovanščini”, in Philological Studies[1] (in Slovene), volume 10, issue 1, Skopje, Perm, Ljubljana, Zagreb, pages 115–32
 • Halla-aho, Jussi (2006) Problems of Proto-Slavic Historical Nominal Morphology: On the Basis of Old Church Slavic (Slavica Helsingiensia; 26)‎[2], Helsinki: University of Helsinki, page 77f
 • Sławski, Franciszek, editor (1974) Słownik prasłowiański (in Polish), volume I, Wrocław: Polska Akademia Nauk, page 95ff

UWAGA!

Istniejące jednocześnie oboczne końcówki Proto-Slavic, jak wysokoenergetyczna / spalatalizowana / tzw. satem *-išče, jak i niskoenergetyczna / niespalatalizowana / tzw. centum / kentum *-isko, mają pochodzić jeszcze wcześniejszej postaci *isk-je..

Wygląda na to, że ponownie rzekomo pierwotna wobec powyższych końcówka tzw. Proto-Balto-Slavic coś jak *isk-yos, ofitzjalnie nie istniała…

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/-ovi%C5%A1%C4%8De&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/-ovišče.

…..

cdn…

10 uwag do wpisu “284 Pra-Słowiańskie końcówki *-čь, *-ačь, *-ičь, *-òčь, *-išče, *-ovišče, uproszczenia i inne problemy ofitzjalnego jęsykosnaftzfa

 1. Zrobiłem zestawienie końcówek w różnych „Proto” językach. Oto wyniki:

  https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Category:All_languages&from=A

  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Kartvelian_language
  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Kartvelian_suffixes
  Wiktionary does not yet have a category for Proto-Kartvelian suffixes.

  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Armenian_language
  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Armenian_suffixes
  Wiktionary does not yet have a category for Proto-Armenian suffixes.

  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Indo-Aryan_language
  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Indo-Aryan_suffixes
  This category contains only the following page.

  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Semitic_language
  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Semitic_suffixes
  The following 2 pages are in this category, out of 2 total.

  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Hellenic_language
  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Hellenic_suffixes
  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Hellenic_words_by_suffix
  This category has the following 3 subcategories, out of 3 total.

  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Balto-Slavic_language
  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Balto-Slavic_suffixes
  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Balto-Slavic_words_by_suffix
  This category has the following 5 subcategories, out of 5 total.

  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Anatolian_language
  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Anatolian_suffixes
  The following 7 pages are in this category, out of 7 total.

  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Uralic_language
  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Uralic_suffixes
  The following 7 pages are in this category, out of 7 total.

  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Turkic_language
  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Turkic_suffixes
  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Turkic_words_by_suffix
  This category has the following 8 subcategories, out of 8 total.

  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Indo-Iranian_language
  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Indo-Iranian_suffixes
  The following 11 pages are in this category, out of 11 total.

  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Iranian_language
  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Iranian_suffixes
  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Iranian_words_by_suffix
  This category has the following 11 subcategories, out of 11 total.

  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Italic_language
  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Italic_suffixes
  The following 15 pages are in this category, out of 15 total.

  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Celtic_language
  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Celtic_suffixes
  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Celtic_words_by_suffix
  This category has the following 22 subcategories, out of 22 total.

  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Finnic_language
  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Finnic_suffixes
  The following 22 pages are in this category, out of 22 total.
  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Finnic_words_by_suffix
  This category has the following 39 subcategories, out of 39 total.

  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-West_Germanic_language
  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-West_Germanic_suffixes
  The following 23 pages are in this category, out of 23 total.
  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-West_Germanic_words_by_suffix
  This category has the following 53 subcategories, out of 53 total.

  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Indo-European_language
  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Indo-European_suffixes
  The following 70 pages are in this category, out of 70 total.
  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Indo-European_words_by_suffix
  This category has the following 69 subcategories, out of 69 total.

  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Germanic_language
  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Germanic_suffixes
  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Germanic_words_by_suffix
  This category has the following 88 subcategories, out of 88 total.

  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Slavic_language
  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Slavic_suffixes
  The following 95 pages are in this category, out of 95 total.
  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Slavic_words_by_suffix
  This category has the following 176 subcategories, out of 176 total.

  …..

  I na koniec to:

  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Polish_language
  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Polish_suffixes
  The following 113 pages are in this category, out of 113 total.
  https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Polish_words_by_suffix
  This category has the following 200 subcategories, out of 315 total.

  …..

  Jakieś pytania, co do upraszczania, hm?

  Polubienie

  • https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Slavic_words_suffixed_with_*-cati

   Category:Proto-Slavic words suffixed with *-cati

   Proto-Slavic words ending with the suffix *-cati.

   Pages in category „Proto-Slavic words suffixed with *-cati

   This category contains only the following page.

   D

   …..

   https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/-cati&action=edit&redlink=1

   Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/-cati.

   Polubienie

   • https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/d%D1%8Crcati

    Reconstruction:Proto-Slavic/dьrcati

    Proto-Slavic
    Alternative forms
    Etymology

    Expressive derivative of dьràti (to tear, to flay) +‎ cati.

    Verb

    dьrcàti impf (perfective dьrcti)

    1. This term needs a translation to English. 

    Conjugation

    Polubienie

   • A teraz postać bezdźwięczna / niespalatalizowana / niskoenergetyczna

    https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/d%D1%8Crkati

    Reconstruction:Proto-Slavic/dьrkati

    Proto-Slavic
    Alternative forms
    Etymology

    Expressive derivative of dьràti (to tear, to flay) +‎ kati.

    Verb

    dьrkàti impf (perfective dьrkti)[1]

    1. to pluck, to pull
    2. to jerk, to shake, to hustle
    3. (onomatopoeic) to tang, to clatter
    Conjugation
    Derived terms
    Descendants
    Further reading
    • Trubačóv, Oleg, editor (1978) , “*dьrkati”, in Etimologičeskij slovarʹ slavjanskix jazykov [Etymological dictionary of Slavic languages] (in Russian), volume 05, Moscow: Nauka, page 222
    • Georgiev Vl. I., editor (1971) , “дърцам, дръцвам, дръцкам, дръцна”, in Български етимологичен речник [Bulgarian Etymological Dictionary] (in Bulgarian), volume 1, Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, page 465
    References
    1. Snoj, Marko (2016) , “dȓkati”, in Slovenski etimološki slovar, Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, →ISBN: “*dь̋rkati”

    Polubienie

   • A teraz do kompletu jeszcze i to:

    https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/d%D1%8Cr%C4%8Dati

    Reconstruction:Proto-Slavic/dьrčati

    Proto-Slavic
    Etymology

    Onomatopoeic verb, formed as dьrkati (to growl, to tug, to pluck) +‎ ti. Equivalent to dьrati (to tear) +‎ čati, ultimately from Proto-Indo-European *der- (to tear, to split).

    The different accente (short raising tone on the root in some dialects and long raising on the ending in others) as well as the difference in meaning may indicate that there are two distinct lemmas behind *dьrčati.

    Verb

    *dьrčàti impf[1]

    1. to buzz, to hum
    2. to slip
    Conjugation
    Descendants
    Further reading
    References
    1. Snoj, Marko (2016) , “drčáti”, in Slovenski etimološki slovar, Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, →ISBN: “*dьrčati”

    …..

    Jakbym tego nie dotykał, to oboczne końcówki i rdzenie wyłażą na światło dzienne, jak tylko poskrobie się odrobinę ofitzjalne dane… hehehe

    Palatalizacje słowiańskie i ich ofitzjalne „wytłumaczenia”, itp, to jedna wielka lipa!!!

    Polubienie

 2. Pingback: 285 Końcówki Proto-Slavic *-cь, *-čь‎, *-cati‎‎, *-čati‎, *moldenьcь, младьньць, mladĭnĭcĭ, младенец, -енец, mládenec, młodzieniec, młodzian, młodnik, młodzik, młodzić, *dьrcati, *dьrčati, *dьrkàti, дъ

 3. Pingback: 286 Końcówki Proto-Slavic *-ta, *-ti, *-tь, *-tьje, *-tъ, *-ťa, *-ja, *-ťi, *-ťь (i te brakujące), a także *broščь, *bъrščь, *moťь, *peťь, *dolto, *věščь, *tós, *tus, *tis i inne problemy ofitzjalnego jęsykosnaftzfa | SKRBH

 4. Zamieszczałem te dane już w 2013 / 2014. Od tego czasu nic się nie zmieniło w temacie skąd powstała odmiana w języku polskim lub innych językach IE. Wiadomo było i nadal jest nic…

  Click to access Krazynska,%20Sloboda.pdf

  Kwartalnik Językoznawczy 2009/1 (0)
  Zdzisława Krążyńska, Agnieszka Słoboda
  Jak można sobie wyobrazić (czy można sobie wyobrazić) wykształcanie się fleksji w językach indoeuropejskich

  Tekst jest próbą odpowiedzi na pytanie studentów o to, jak powstała fleksja i dlaczego paradygmaty wykazują nieregularności. Odpowiedź nie jest ani
  łatwa, ani prosta. Przybliżając problem, odwoływać się będziemy – z jednej strony – do zjawisk znanych z języka polskiego, z drugiej do wyobrażeń o hipotetycznej, rekonstruowanej postaci prajęzyka indoeuropejskiego, zwłaszcza we wczesnym jego stadium. (…)

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.