306 Etymologia nazwy Polska / Names of Poland – porównanie danych z polskiej i angielskiej wikipedii 01

Denar Princes Polonie z XI w. z łacińskim określeniem Polski bity przez mennicę książęcą Bolesława Chrobrego

…..

Oto do porównania rzekomo te same dane, dotyczące pochodzenia / źródłosłowu nazwy / słowa określającego obszar nad Wisłą, czyli gdzieś między Odrą a Bugiem, Tatrami i Bałtykiem…

Na pierwszy ogień idzie wersja polskojęzyczna, a następnie angielska. W obu przypadkach najważniejsze wg Mię treści i dane zaznaczyłem na pomarańczowo. Moje wnioski dotyczące różnic widocznych w tych wersjach i podsumowanie problemu zamieszczę w części następnej.

Wyjaśnię od razu, że próbowałem poprawić formatowanie wordpressa i kod z wiki, tak aby np. opisy pod obrazkami nie zlewały z treścią tekstu. Udało Mię się to zrobić, ale z resztą niestety poległem. Właściwie to sobie odpuściłem, ponieważ nie mam już siły i czasu żeby bez sensu walczyć się z tymi wiatrakami…

Wpis ten i kolejny poświęcam uwadze Andrzeja W., który zprowokował Mię dziś do jego napisania… 🙂

…..

https://pl.wikipedia.org/wiki/Etymologia_nazwy_Polska

Etymologia nazwy Polska

Pochodzenie nazwy Polska nie jest jednoznaczne.

Spis treści

Gramatyka

Osobne artykuły: -sk-ski (formant) i -ski (nazwisko).

Najstarsze zdanie zapisane w 1270 roku w języku polskim w łacińskiej Księdze henrykowskiej – Hoc est in polonico: Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai.

Gramatycznie nazwa Polska wywodzi się od nazwy pola – otwartej przestrzeni znajdującej się na danym terytorium. Składa się z dwóch części: nazwy „Pol” – „pole” oznaczającej otwartą przestrzeń lub uprawne pole oraz przyrostkowego formantu przymiotnikowego „-ska”. Nazwa „Polska” to gramatycznie przymiotnik utworzony od rzeczownika „pole” za pomocą przyrostka „-sk”, który jest formantem przymiotnikowym, kontynuantem z języka prasłowiańskiego -ьskь-jь określającym przynależność do czegoś[3].

Pierwotna forma „-sk” jest bezosobowa jednak występują jej odmiany rodzajowe – rodzaju nijakiego „-sko”, męskiego „-ski” oraz żeńskiego „-ska”. Dodawane jako końcówka rzeczowników tworzą w języku polskim przymiotniki czyli słowa określające przymioty oraz cechy przedmiotów, pojęć oraz zjawisk np. „modelar-ski”, „zielar-ski”, „lniar-ski”. Słowo „niebieski” w XIV wieku oznaczało „przynależny do nieba” zanim stało się również nazwą koloru niebieskiego. Formant ten jest również charakterystyczną cechą polskich nazwisk z końcówką „-ski” jak np. „Tarnowski”, „Zamojski”, „Sobieski”, „Leszczyński” czyli osób wywodzących się z TarnowaZamościaSobieszynaLeszna[4][5].

W nazewnictwie polskim oraz ogólnosłowiańskim jest to również formant produktywny dla nazw topograficznych i  dzierżawczych, stanowiąc charakterystyczną cechę polskich geograficznych nazw miejscowych i przestrzennych[4]. Oboczności tego formantu jak „-sk”, „-sko”, „-ck”, „-cko” oraz „-zk”, „-zko” charakterystyczne są dla bardzo dawnych nazw miejscowych nadawanych miejscowościom na terenie Polski, jak ok. 1000 roku – „Gdańsk[4], a także „Bużesk”, „Łańsk”, „Płońsk”, „Płock”, „Wąchock”, „Rajsko”, „Bielsko”, „Kłodzko”, „Radomsko”, „Sławsko”, „Słupsk” itp[4].

Analogiczne nazwy z końcówką -sk występują także w innych rodzimych nazwach krajów słowiańskich np. w czeskiej i słowackiej nazwie „Czech” i „Słowacji” – „Česko”, „Slovensko” oraz w nazwie „Chorwacji” – „Hrvatska”.

Do wieku XIX funkcjonowała także archaiczna odmiana nazwy Polska według wzorów deklinacji rzeczownikowej „w Polszcze” zamiast „w Polsce”[6]. Jest to wynik procesu językowego, który nastąpił w wyniku wymiany prasłowiańskiej grupy „-sk” na „-sc”[7].

Źródła

Dokument z 1154 notujący, że Zbilut (z rodu Pałuków) obywatel Polski (“Poloniae civis”) zakłada klasztor cystersów w Łeknie.

Nazwa Polski zanotowana została w wielu źródłach średniowiecznych spisanych po łacinie i występuje w annałach, dziełach geograficznych, żywotach świętych oraz wielu kronikach z gatunku gesta opisujących historie poszczególnych europejskich państw, narodów i władców. Polska od 1000 roku wymieniona jest również w wielu listach, dokumentach oraz bullach papieskich wydawanych przez papieży w Rzymie zarchiwizowanych w tzw. Elementa ad Fontium Editiones, które zredagowane zostały przez Stanisława Kurasia i Irenę Sułkowską-Kurasiową oraz opublikowane w siedmiu tomach w latach 1982–2006 pod nazwą Bullarium Poloniae[8].

Nazwa Polski pojawia się także w wielu średniowiecznych dokumentach spisanych po łacinie takich jak roczniki, akty lokacyjne, prawne i erekcyjne, nadania przywilejów, noty i listy dyplomatyczne. Opublikowane zostały one w wielu zbiorach, z których najbardziej istotne dla historiografii polskiej są Monumenta Germaniae Historica wydawane od 1826 początkowo pod redakcją  Georga Pertza oraz Monumenta Poloniae Historica wydawane w latach 1864–1893 we Lwowie pod redakcją Augusta Bielowskiego.

Kolejną grupę źródeł stanowią regionalne źródła dokumentów historycznych dotyczących różnych regionów obecnej Polski jak  Kodeks dyplomatyczny WielkopolskiKodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego czy Dokumenty Kujawskie i Mazowieckie.

Osobną grupę źródeł, w których wymienione są tereny Polski zamieszkane przez Słowian stanowią dzieła geograficzne spisywane po persku oraz arabsku przez podróżników oraz kupców arabskich, które zostały zebrane w serii materiałów pt. Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny przetłumaczone przez Tadeusza Lewickiego oraz wydane w czterech tomach w latach 1956–1988 przez  Polską Akademię Nauk.

Pierwsze użycie słowa „Polska”


Nazwa Polonia w XI wiecznych Annales Quedlinburgenses w odpisie z 1550 roku.


Fragment XI wiecznego „Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum” Adama z Bremy wymieniający Polan żyjących wzdłuż Odry „trans Oddaram sunt Polanos”.


Początek Kroniki Galla Anonima z łacińską nazwą „Polonie” w Rękopisie Zamoyskich odpis z XIV wieku.


Brakteat Mieszka III Starego z napisem mšk⊃ krl plsk.

Nazwa Polski jako krainy pojawia się po raz pierwszy w języku łacińskim zanim jeszcze skodyfikowany został język polski. W średniowiecznych źródłach spisanych po łacinie zachowało się wiele wzmianek zawierających nazwę kraju Polska w zlatynizowanych formach Polania, Palania, Polenia, Bulania i innych:

„Co się tyczy ziemi B(u)luniia, która jest krajem wiedzy i mędrców rumijskich (ar-Rum)[a], wspomnieliśmy ją już poprzednio. Jest to kraj o pięknej ziemi, urodzajny, obfitujący w źródła i w rzeki, o ciągnących się bez przerwy prowincjach i dużych miastach, bogaty we wsie i domostwa… Posiada on winnice, oliwki i mnogie drzewa różnych gatunków owoców. Do miast jego należą: IkrakuG(i)nazna-r(a)t(i)-slabaS(i)rad(i)jaN(u)gradaS(i)tnu[b][29] Wszystkie one są sławnymi stolicami i silnymi centrami, w których zebrane są dostatki rozmaitych krajów. Prócz tego zażywają one szacunku, ponieważ przebywają w nich uczeni wykształceni w dziedzinach nauk i zaznajomieni ze swymi zawodami. Co się tyczy miasta (I)kraku, miasta G(i)nazna i reszty jej (Bulunji) wspomnianych miast, są to miejscowości o blisko siebie stojących budowlach… Ze wszystkich stron otaczają ją góry ciągnące się nieprzerwanie i oddzielające ją od kraju S(a)sun(i)ja (Saksonia), kraju B(u)amija (Bohemia – Czechy) i kraju ar-Rusija (Ruś)[30][31]. – Al-Idrisi (1100–1166) – Księga Rogera.

Nazwa występuje również w źródłach spisanych po łacinie na terenie Polski:

 • Za najwcześniejszy lokalny zabytek z nazwą Polski napisaną po łacinie uznaje się wybity w okresie rządów Bolesława Chrobrego w latach 992–1025 przez mennicę książęcą Denar Princes Polonie[1][2].
 • Łacińskie określenie Polski zapisane zostało w średniowiecznym utworze Żywot Pięciu Braci Męczenników[32] autorstwa Brunona z Kwerfurtu. Gościł on na przełomie 1005 i 1006 roku na dworze Bolesława Chrobrego i z imienia wymienia swojego gospodarza we fragmencie „(…) ignotae linguae Polanorum, invento serniore cui nomen Bolizlao”[33]. Używa on również łacińskiego określenia „terra Polonia”, „Polanicis terris” wobec całości ziem znajdujących się pod jego władaniem[34]. Brunon w kolejnym swoim utworze zatytułowanym Żywot św. Wojciecha notuje również dwukrotnie Polskę we fragmencie poświęconym Bolesławowi Chrobremu – ‚„ducem Polanorum Bolizlavum” oraz państwa pod jego panowaniem „De terra Polanorum”[35].
 • Łacińską nazwę Polski – „Polonia” zawiera najstarsza pisana sekwencja powstała na ziemiach polskich, która została napisana przez anonimowego autora po 1090 roku we fragmencie „Hac festa die tota Gratuletur Polonia[36].
 • W latach 11121116 Kronika polska spisana przez Galla Anonima wymienia ją w tytule Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum[37].
 • W 1136 nazwę Polski jako „Poloniorum regio” (pol. kraj Polaków) odnotowuje także spisana po łacinie tzw. Bulla gnieźnieńska uznawana za pierwszy zabytek mowy polskiej[38]. Pośród listy ponad 400 nazw w języku polskim, tj. prowincji, grodów, wsi wymienionych w łacińskiej bulli papieża Innocentego II, jest także fraza „Mesco dux Poloniae baptisatur” odnotowująca pod rokiem (966) chrzest Mieszka I[38][39].
 • Za pierwszą wzmiankę o Polsce (w tym dosłownym brzmieniu) uchodzą monety Mieszka Starego (1173~1202) wybite przez Żydów zawiadujących mennicą w Kaliszu, którzy posłużyli się literami hebrajskimi w języku knaan. Napis משקא קרל פלסק – mšk⊃ krl plsk na brakteatach transliterowany jest na mszka krol polski[40]

Według Krystyny Długosz-Kurczabowej ziemie Polan od XIV wieku nazywano Staropolską, a później Wielkopolską, a dla kontrastu ziemie południowe – Małopolską[41]Witold Mańczak, analizując występowanie w polskiej toponomastyce od najdawniejszych czasów określeń magnus i maior, i wobec tego, że w 99% wypadków występowania w nazwach miejscowych znaczyły one po prostu „wielki”, prawdopodobieństwo, że Polonia maior oznaczała „Starą Polskę” zredukował do minimum (gdyby tak było to Wielkopolska nazywałaby się najprawdopodobniej Polonia antiqua lub Polonia vetus). W średniowieczu Wielkopolska obiektywnie przewyższała zarówno obszarem, ale przede wszystkim liczbą ludności, każdą z pozostałych dzielnic[42].

Źródłosłów

Istnieją dwie wersje na temat tego jakie słowo jest źródłosłowem nazwy „Polska”. Według jednej z nich nazwa wywodzi się od „pola” – nazwy mającej w języku polskim zarówno znaczenie przestrzenne, jak też rolnicze. Druga z nich za źródło upatruje nazwę słowiańskiego plemienia „Polan”, którego nazwa również wywodzi się od wcześniej przytoczonej nazwy „pole”.

Polanie

Pieczęć piesza Konrada I głogowskiego z 1253 z łacińskim napisem „Conradus Dei Gracia Dux Zlesie et Polonie”.

Według jednej z teorii nazwa ta wywodzi się od plemienia Polan, zamieszkującego tereny obecnej Wielkopolski. Słowo Polanie zaś przeważnie wywodzone jest od słowa pole, w związku albo z rolnictwem jako głównym zajęciem plemienia, albo zamieszkiwaniem przez nich równinnych terenów (w odróżnieniu od innych plemion, np. Wiślan czy Mazowszan)[41].

Niektórzy historycy (np. Przemysław Urbańczyk i Zofia Hilczer-Kurnatowska) kwestionują samo istnienie Polan, którzy w źródłach piśmienniczych pojawiają się dopiero w XII wieku w spisanej przez Nestora (który często wymyślał nazwy etnonimów, od znanych mu choronimów, i te nie występują w żadnych innych źródłach) w roku 1113 kronice „Powieść minionych lat” (Повѣсть времяньныхъ лѣтъ)[43][44](ros.) а от тѣхъ Лѧховъ прозвашасѧ Полѧне, Лѧховѣ друзии – Лютицѣ, инии Мазовшане, а нии Поморѧне (od tych Lęchów przezwali się jedni Polanami, drudzy Lęchowie Lutycami, inni Mazowszanami, inni Pomorzanami), a w wersji łacińskiej ok. roku 1000 (ale w wersji choronimu, czyli nazwy krainy: Polania, Polonie, czy Bolizlauo Palaniorum duce, Bolizlavonem Poloniae, Bolizlavo Polianicus), wcześniej używana w stosunku do Polski jest nazwa ogólnoetniczna; in Sclaviam, duce Sclavonica Bilizlavone susceptus, in Sclavania, Sclavonia, co mogło powodować mylenie Polski z Czechami, które były określane podobnie (zwłaszcza, że obydwa kraje rządzone były przez Bolesławów)[45]. Jednak niezależnie od kontrowersyjnych Polan (Przemysław Urbańczyk zarzuca historykom sprzeczność logiczną: wywodzenie Polan od nazwy kraju, a następnie nazwy kraju od Polan, oraz zadziwiający fakt, że sami „Polanie” zapisaliby własną nazwę z błędem; Polonia, Polonie, Polonus i konsekwentnie przy tym zapisie trwali, podczas gdy obcy autorzy w późniejszych zapisach np. Bruno z KwerfurtuBolezlavo Polanorum duce, terra Polanorum, Polanis z 1005 r., provincia Polanorum, Polianici terra z 1008 r., czy ThietmarPolenia, Poleni od 1012 r., używaliby nazwy bardziej etymologicznie poprawnej[46]) autorzy ci nie kwestionują, że źródłosłów tkwi w ogólnosłowiańskim wyrazie pole.

Ogólnosłowiańskie „pole”


Tabula Rogeriana z 1154 roku arabskiego geografa Al-Idrisiiego z opisem kraju Bulaniia wymieniającej miasta: KrakówGniezno, WrocławSieradzŁęczycę oraz Santok.


Dei gratia rex Polonie na srebrnym groszu krakowskim wprowadzonym przez Kazimierza III Wielkiego w 1367

Niezależnie od istnienia Polan nazwę Polski wywodzi się od ogólnosłowiańskiego wyrazu pole – oznaczającego pierwotnie równinę zdatną pod uprawę[47] (prasłowiańskie poljeczeskie polesłowackie poleukraińskie поле (połe), białoruskie поле (pole), rosyjskie поле (pole), chorwackie poljeserbskie поље (polje), macedońskie поле (pole), bułgarskie поле (pole),  dolnołużyckie pólo). Jeszcze w XIV wieku przymiotnik polski znaczył tyle co polnyBóg udziałał niebo i ziemię i wszelką roślinę polską pirzwej niż wyszła na ziemię (Biblia Szaroszpatacka), droga polska – w gwarach dawnej Małopolski wraz z ruskim pograniczem „droga przechodząca przez pole, boczna, nie szosa”[48]. Zresztą taki przymiotnik od pola jest naturalny (porównaj przymiotniki od górygórny i górski) co można zauważyć w XV-wiecznych nazwach roślin zamiennie nazywanych polskimi lub polnymi np. polny / polski czosnek (Allium oleraceum L.), polna / polska dryjakiew (Scabiosa columbaria L.Centaurea scabiosa L.), polna / polska marchew (Daucus carota L.) itd.[49] W ten sposób powstała nazwa Polska[50]. Ta etymologia nie jest niczym nowym, to pochodzenie nazwy od „campi plani / równinnych pól” podawał już w swojej Kronice czeskiej do roku 1330, Přibik z Radenina zwany Pulkawą, a zaczerpnął zapewne od Gerwazego z Tilbury, który podawał je w Otia imperialia[51]

Čechův bratr nebo druh jménem Lech, který přišel s ním, přešel pak zasněžené hory, které dělí Čechy a Polsko. A když uviděl převelikou rovinu, táhnoucí se až k mořským břehům, usadil se tam a zalidnil ji svým rodem. Je totiž třeba vědět, že se ve slovanském jazyce campi plani [rovná pole] nazývají pole. A proto se nazývá Polsko, jakoby rovinatá pláň. (Czecha brat lub druh imieniem Lech[c], który przyszedł z nim, przekroczył ośnieżone góry, które oddzielają Czechy i Polskę. A kiedy ujrzał wielką równinę, rozciągającą się aż do brzegu morza, osiedlił się tam i zaludnił ją swoją rodziną. Ważne jest, aby wiedzieć, że w językach słowiańskich terminem „campi plani” [równinne pola] nazywa się pola. I stąd się bierze imię Polska, od płaskiej równiny.)[52]

W przeszłości używano łacińskich określeń terra Poloniæ – ziemia Polska lub Regnum Poloniæ – Królestwo Polskie. Nazwa Polska zaczęła być używana w odniesieniu do całego państwa w XI wieku. Formacje tego typu poświadczone są już w IX wieku w tekstach s-c-s np. w Oficjum ku czci św. Metodego np.

Tę ima o(t’)če země morawskaa stěną tvr’dą.

Inne etymologie

Etymologie teoretyczne

Uważany za krytyka istnienia Polan Przemysław Urbańczyk podaje dodatkową ewentualną możliwość interpretacyjną, znalezioną w Słowie o pułku Igora:

Zagorodite poliu vorota svoimi ostrymi strelami/Загородите полю ворота своими острыми стрелами
(Zagrodźcie [ludziom] stepu wrota swoimi ostrymi strzałami)

gdzie pole oznacza „ludzi otwartych przestrzeni / stepów”[53][54].

W nauce rosyjskiej istnieje też wywodzenie nazwy rodzimych Poljan nie od „pola”, a od określenia związanego z męstwem i wiązania tej nazwy z nazwą etniczną Antów. Historyk rosyjski Lew Gumilow tak tłumaczy ten etnonim:

Słowianie rozprzestrzenili się na północ, gdzie zwano ich Wenedami (słowo to do dziś zachowało się w języku estońskim) Na południu nazywano ich Sklawinami, na wschodzie – Antami. Historyk ukraiński M. Brajczewski[55] ustalił, że greckie słowo „Antowie” znaczy to samo co słowiańskie „Polanie”. Zachowało się słowo rodzaju żeńskiego „polanka” (поляница[56]) w znaczeniu „bohaterka”[57]. Ale słowa „polanie” w analogicznym znaczeniu dziś się nie używa, gdyż wyparło je z użycia tureckie słowo „bagadyr”[58].
Etymologie ludowe

Benedykt Chmielowski w Nowych Atenach z 1745 r. podawał kilka (często wręcz bajkowych) etymologii: W SARMACJI jako Perła kosztowna wydaje się POLSKIE KRÓLESTWO, z Słowieńskich Narodów najsławniejsze, o którym tu essencyalne tylko rzeczy enarro, żebym nie był, Polskę Ojczyznę swoję opuściwszy censurowany, że jestem foris Lynx, Domi talpa. POLSKA ta nazwała się od Pola, na którym żyć i umierać lubili Polacy; albo też a Polo Arctico, to jest od Północnej gwiazdy[d] ku której, nadało się Królestwo Polskie, jako Hiszpania nazwana Hesperia od gwiazdy zachodniej Hesperus. Innym się zda, że imię to nadano Polakom od Zamku Pole olim na granicach Pomorskich będącego. Inni rozumieją, że od Miasta Kolchickiego Pola, skąd originem prowadził Lechus, Monarcha Polski. Może też być, że Poloni per corruptionem kilku liter ciż są, co i Bulanes Nacja w Sarmacji nad Wisłą, według Ptolemeusza, mieszkając. Jest i to zdanie Autorów, że Polacy niby Polachy, to jest po Lechu potomkowie zwać się powinni, jako dotychczas Lachami nas Ruś zowie. Paprocki zaś ingeniose racjocynuje, że za Mieczysława I Xiążęcia Polskiego, gdy Polacy Wiarę Ś. przyjmowali i wielkiemi do Chrztu Ś. kupami przystępowali, tedy Kapłani z Czechów na to wokowani, kupy od kup distinguendo, pytali się: Czy jesteście polani? id est już ochrzczeni? tedy ci co byli ochrzczeni, odpowiadali: Jesteśmy polani, stąd Polani, czyli Poloni poszło Polakom in nomen gloriosum.[59]

Warto wiedzieć, że „etymologia wodna”, czyli wywodzenie nazwy Polska od polewania wodą podczas chrztu pojawiła się po raz pierwszy w Kronice czeskiej[60] Václava Hájka z Libočan z 1541, a współcześnie wraca do niej historyk niemiecki Johannes Fried w książce Otton III i Bolesław Chrobry

Inne nazwy Polski

Inne nazwy Polski (Lechiaperskie Lachistanlitewskie Lenkija) i Polaków (tureckie Lehceruskie Lachwęgierskie Lengyel) wywodzi się najprawdopodobniej od nazwy plemienia Lędzian (prasłowiańskie *Lęd-jan-e), które, jak się przypuszcza, zamieszkiwało w południowo-wschodniej części dzisiejszej Polski[61].

Słowo „Polacy” (XV wiek), wcześniej „Polanie” w łacińskiej formie Polani, Poleni, Poloni pojawiło się po raz pierwszy na przełomie X i XI wieku w żywocie starszym św. Wojciecha, prawdopodobnie spisanym w Rzymie między 999 a 1001[62]. Nazwę Polak przez długi czas stosowano tylko do warstw wyższych (szlachta), bez względu na przynależność etniczną.

Pierwszy państwo polskie nazwał Rzecząpospolitą Wincenty Kadłubek (zm. 1223). Słowo rzeczpospolita oznacza rzecz publiczną (wspólną dla wszystkich) lub republikę i jest kalką łacińskiego wyrażenia res publica[63]. Słowo republika, będące bezpośrednim zapożyczeniem, nie jest używane w języku polskim w odniesieniu do Polski. Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, jedyną urzędową nazwą kraju jest Rzeczpospolita Polska, a nazwa „Polska” nie pojawia się w żadnym obecnie obowiązującym polskim akcie prawnym. W kontekście poprawności językowej słowo Polska w nazwie oficjalnej jest przymiotnikiem, a nie rzeczownikiem (łac. Respublica Polona, a nie: Respublica Polonia), stąd prawidłowa forma dopełniacza to Rzeczypospolitej (Rzeczpospolitej) Polskiej (a nie: Polski)[64].

Przed XIX wiekiem odmieniano wciąż polska ziemia – polski ziemi – w polszcze ziemi. Potem skrócono nazwę do „polska” i zaczęto przymiotnik traktować jako rzeczownik, a także pisać wielką literą jako nazwę własną.

 • węg. Lengyelország, lit. Lenkija, tur. Lehistan (Polska przedrozbiorowa), pers. لهستان (Lahestân), orm. Լեհաստան  (Lehastan) – od plemienia Lędzian / Lędziców, to z kolei od staroruskiego lub staropolskiego etnonimu lęděnin i jego zgrubienia lęch, być może od prasłow. *lędo – „pole”. Nazwa Lędzianin w języku ruskim została skrócona do Lach – taka forma upowszechniła się na wschodzie i została przyjęta przez Turków. Z drugiej strony Polacy od czasów Wincentego Kadłubka nazywali siebie Lechitami, wierząc, że pochodzą od legendarnego Lecha.
 • łac., wł., hiszp., bask., rum., bretoński Polonia, port. Polónia, katal. Polònia / Polônia (Braz.), gr. Πολωνία (Polonía)
 • fr. Pologne
 • niem., duń., szw., norw., hol. Polen
 • fryzyjski Pollen
 • ang. Poland, isl. Pólland
 • fiń. Puola, est. Poola
 • cz. Polsko, słow. Poľsko
 • ros. Польша (Polsza), białorus. Польшча (Polszcza), ukr. Польща (Polszcza), bułg. Полша (Polsza) – według Maksa Vasmera rosyjska nazwa, znana już od XVII wieku, jest zapożyczeniem od form ukraińskiej i białoruskiej, te zaś pochodzą od staropolskiego miejscownika l. pojedynczej w Polszcze od Polska (ta z kolei od Polska ziemia/ *Роlьskа(jа) zemia = pole, ziemia równinna)[65]
 • serb.-chorw. Poljska/Пољска, słoweń. Poljska
 • łot. Polija
 • tur. Polonya (Polska okresu rozbiorów i współczesna)
 • arab. بولندا (Bulanda)
 • hebr. פולין (Polin), פולניה (Polania)
 • jidysz פּױלן (Poyln)
 • afr. Pole
 • chiń. 波兰 (Bōlán)
 • szkocki gaelicki a’ Phòlainn
 • walijski Gwlad Pwyl
 • japoński ポーランド (Pōrando)
 • koreański: w KRLD 뽈스까 (Ppolsukka), w K.Pd. 폴란드 (Phollandu)
 • wietnamski Ba Lan
 • indonezyjski Polandia
 • esperanto PolioPolujoPollando

Przypisy

 1. ↑ Skocz do:a b Tadeusz KałkowskiTysiąc lat monety polskiej. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1974, s. 40–41.
 2. ↑ Skocz do:a b Tomasz Panfil, Orzeł na denarze Bolesława Chrobrego – pochodzenie i znaczenie symbolu oraz inne artykuły na ten temat, strona www „Kwartalnika Numizmatycznego”.
 3.  Stanisław Rospond, Gramatyka historyczna języka polskiego z ćwiczeniami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 114, ISBN 978-83-01-13992-6.
 4. ↑ Skocz do:a b c d Klemensiewicz 1981 ↓, s. 213–227.
 5.  Zenon KlemensiewiczHistoria języka polskiego, t. II, Warszawa: PWN, 1985, s. 318, ISBN 83-01-06443-9OCLC 830193302.
 6.  Katarzyna StaniewskaJak powstała Polska. „Wiedza i Życie nr 4”, 2000. Warszawa.
 7.  Klemensiewicz 1981 ↓, s. 145.
 8.  Kuraś 1982 ↓.
 9.  Bielowski 1864 ↓, s. 179.
 10.  Jan Kanapariusz, „Świętego Wojciecha żywot pierwszy”, Tekst łaciński Jadwiga Karasińska, przełożył Kazimierz Abgarowicz, komentarze Jadwiga Karasińska, Biblioteka Gdańska 2009, ISBN 978-83-7453-869-5
 11.  Cantica medii aevi polono-latina t. I Sequentiae, wyd. H. Kow alewicz, Warszawa 1964, s.13
 12.  Waitz 1878 ↓.
 13.  Winkelmann 1862 ↓.
 14.  Thietmarus Merseburgensis, Chronicon, http://www.mgh-bibliothek.de [dostęp 2017-11-23] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-03].
 15.  „Thietmari meseburgensis episcopi chronicon”, Fridericus Kurze, Hannoverae, Impensis Bibliopolii Hahniani, 1889, str.123.
 16.  „Thietmari meseburgensis episcopi chronicon”, Fridericus Kurze, Hannoverae, Impensis Bibliopolii Hahniani, 1889, str.94.
 17.  „Thietmari meseburgensis episcopi chronicon”, Fridericus Kurze, Hannoverae, Impensis Bibliopolii Hahniani, 1889, str.207.
 18.  „Thietmari meseburgensis episcopi chronicon”, Fridericus Kurze, Hannoverae, Impensis Bibliopolii Hahniani, 1889, str.276.
 19.  Georg Heinrich Pertz, „Monumenta Germaniae Historica”, Tomus X, Hannover MDCCCLII, str 264.
 20.  Wipo, Gesta Chuonradi II imperatoris(łac.)
 21.  Sochacki 2005 ↓.
 22.  Giesebrecht 1891 ↓.
 23.  Bielowski 1864 ↓, s. 364.
 24.  Bielowski 1864 ↓, s. 367.
 25.  Pertz 1846 ↓, s. 59.
 26.  Łowmiański 1967 ↓, s. 171–172.
 27.  Pertz 1846 ↓, s. 73.
 28.  Tadeusz LewickiPolska i kraje sąsiednie w świetle „Księgi Rogera” geografa arabskiego z XII w. Al Indrisi`ego, cz.I, Polska Akademia Nauk. Komitet Orientalistyczny, PWN, Kraków 1945.
 29.  Aleksander Gieysztor, Chapter VII: Trade and Industry in Eastern Europe before 1200 [w:] Michael Moïssey Postan, Edward Miller (red.), The Cambridge Economic History of Europe: Trade and industry in the Middle Ages, Cambridge University Press, 1987, s. 502 (ang.)
 30.  „Dzieje Wielkopolski w wypisach”, PZWS, Warszawa 1963, str. 41–43
 31.  Tadeusz Lewicki, Polska i kraje sąsiednie w świetle „Księgi Rogera” geografa arabskiego z XII w. Al Indrisi`ego, cz.I, Kraków 1945, s. 142–143
 32.  Tekst łaciński utworu. dmgh.de. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-01-09)]. w wydaniu Reinharda Kade w zbiorze Monumenta Germaniae Historica (Scriptores 15,2:1888)]
 33.  Monvmenta Germaniae Historica, scriptorum, TOMI XV pars II, „Brunonis vita quinque fratrum”, str. 722, Hannoverae 1888.
 34.  Monvmenta Germaniae Historica, scriptorum, TOMI XV pars II, „Brunonis vita quinque fratrum”, str. 727, Hannoverae 1888.
 35.  Bielowski 1864 ↓, s. 210–213.
 36.  Teresa Michałowska: Średniowiecze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, s. 228–229, seria: Wielka Historia Literatury Polskiej. ISBN 83-01-11452-5.
 37.  Bielowski 1864 ↓, s. 379–484.
 38. ↑ Skocz do:a b Jerzy Starnawski „Średniowiecze”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989.
 39.  Wydra 1984 ↓, s. 17.
 40.  Janusz Karaczewski: Błogosławieństwo Mieszkowi. „Rzeczpospolita” 14-04-2008.
 41. ↑ Skocz do:a b Krystyna Długosz-KurczabowaJaka jest etymologia słowa Polska (nazwa kraju)?, Poradnia językowa PWN [dostęp 2008-12-06].
 42.  Witold Mańczak, Znaczenie nazwy Polonia Maior [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 9, Filologia, z. 2, Kraków 1956, s. 95.
 43.  Franciszek Sielicki, „Kroniki staroruskie”, PWN, Warszawa 1987, ISBN 83-06-01423-5
 44.  Лутичи (Лютици) Indeks geograficzny ruskich latopisów (ros.)
 45.  Przemysław Urbańczyk. Nie było żadnych Polan. „Gazeta Wyborcza”, 2008-05-24.; podobny pogląd wyraziła Zofia Kurnatowska w pracy zbiorowej U źródeł Polski – do roku 1038. Wydawnictwo Dolnośląskie, 2002, s. 141 i 146.
 46.  Przemysław Urbańczyk: Trudne początki Polski. Wrocław 2008, s. 320–324.
 47.  Tadeusz Lehr-SpławińskiJęzyk polski. Warszawa 1978, s. 64.
 48.  Krystyna Długosz-Kurczabowa: Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego. Warszawa 2008, s. 499.
 49.  Maria Karpluk, Skąd nazwa Polski i jak brzmi ona w językach naszych słowiańskich sąsiadów, „Język Polski”, 1992, nr 1 (styczeń/luty), wymaga DjVu.
 50.  Katarzyna Wyrwas: Jaka jest etymologia słowa Polska?. [dostęp 2008-12-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (7 maja 2008)].
 51.  Marie Makariusová: Metodické problémy moderní biografistiky. (cz.)
 52.  Přibík Pulkava z Radenína, Kronika ČeskáRozdział II Jak postupovali a jak přišliI do zemí (O tom, jak Slované vedení Čechem a Lechem, zabrali střední a severní Evropu) (cz.)
 53.  Pełny tekst i przekład na współczesny rosyjski: СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ, ИГОРЯ СЫНА СВЯТОСЛАВЛЯ, ВНУКА ОЛЬГОВА (ros.)
 54.  Przemysław Urbańczyk: Trudne początki Polski. Wrocław 2008, s. 338.
 55.  Михаил Юлианович Брайчевский (1924–2001) ukraiński historyk i archeolog.
 56.  Лев Николаевич Гумилёв: От Руси к России. Очерки этнической истории. wersja elektroniczna w pdf, s. 12 (ros.)
 57.  богатырша/богатырка, ibidem.
 58.  Lew Gumilow: Od Rusi do Rosji. Warszawa 2004, s. 26.
 59.  Benedykt Chmielowski: Nowe Ateny. wersja elektroniczna dostępna w Wirtualnej Bibliotece Literatury Polskiej.
 60.  Kronika česká.. knihovna.phil.muni.cz. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-01-12)]. albo inaczej Hájkova kronika skan wydania z 1819 r.
 61.  Jerzy Nalepa: Polska – pochodzenie i wiek nazwy (cz. II). [w:] [Język Polski. 1994, nr 4/5 (LXXIV 4-5) (wrzesień/grudzień), s. 241 i n.
 62.  Michał Wójcik, Przemysław Urbańczyk: Początki Polski do poprawki. 2008-08-29. [dostęp 2010-11-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-01-18)].
 63.  Souvislosti, wyd. 1-4, Zvon, 1996, s. 208 (cz.).
 64.  Jan MiodekSłownik ojczyzny polszczyzny. Wrocław: Wydawnictwo EUROPA, 2002. ISBN 83-87977-92-6.
 65.  Max Vasmer, Этимологический словарь русского языка, tom 3, s. 321, (ros.)

Uwagi

 1.  „Rumijskich” znaczy romańskich – rzymskich tj. chrześcijańskich.
 2.  Kraków, Gniezno, Wrocław, Sieradz, Łęczyca (jako Nowy Gród) oraz Santok.
 3.  Přibík Pulkava, który niewątpliwie korzystał z wcześniejszej pracy tj. Kroniki Dalimila, przerobił występującego tam Czecha będącego lechem w Czecha i Lecha.
 4.  W języku angielskim pole/poles oznacza biegun/bieguny; prawdopodobnie od greckiego πόλος/pólos – polarny; natomiast Pole/Poles – Polak/Polacy.

Bibliografia

 • Stanisław Kuraś: Bullarium Poloniae t. 1 1000–1342. Romae: Żcole Francais de Rome, PAN. Inst. Hist.; Katol. Uniw. Lubelski, 1982.
 • Zenon Klemensiewicz: Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. ISBN 83-01-00995-0.
 • Wiesław Wydra: Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543. Wrocław: Ossolineum, 1984. ISBN 83-04-01568-4.
 • Henryk Łowmiański: Początki Polski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe, 1967.
 • Georgius Heinricus Pertz: Adami Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum. Hannoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani, 1846.
 • August Bielowski: Monumenta Poloniae Historica t.I. Lwów: August Bielowski, 1864.
 • Eduard Winkelmann: Die Jahrbücher von Quedlinburg. Duncker, 1862.
 • Georg Isidore Waitz: Annales hildesheimenses. Hannoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani, 1878.
 • J. Sochacki: Wipon, Chwalebne czyny cesarza Konrada II, tłum. E. Milkamanowicz. Kraków: UNIVERSITAS, 2005. ISBN 83-242-0498-9.
 • Wilhelm von Giesebrecht: Jahrbücher des Klosters Altaich, Annales altahenses maiores. Hannoverae: impensis bibliopolii Hahniani, 1891.

Linki zewnętrzne

…..

cdn…

9 uwag do wpisu “306 Etymologia nazwy Polska / Names of Poland – porównanie danych z polskiej i angielskiej wikipedii 01


 1. YES, They Really Are Deleting the Internet And it’s WAY Worse Than You Think
  Bright Insight
  443,160 views Aug 15, 2022

  I tried another experiment on multiple search engine browsers and what I found is unbelievably disturbing. Share this with others.

  tito lovely
  it’s almost like allowing a handful of billionaires to own every avenue of information is a horrible idea.

  Old Bear
  Dead Internet Theory is 100% true, the internet is a shell of what it used to be and it’s horrifying tbh. The amount of control they are enforcing is so disturbing and yet the normies still refuse to see what’s happening 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

  Old Bear
  Right as the „Pandemic” was kicking off in China and it was barely a blip in the US I started to investigate mask usage and the efficacy of homemade masks and which materials would work the best. There had been several studies done in the early 2000’s and I was able to use them as a reference. Once the spread started to make it’s way to the US and across the globe and the mask debate began to heat up ALL those studies disappeared and were replaced with „Studies” from 2015-2018, it was unreal to see that happen in real time, to see the information curated, insanity!!

  James Martinez
  Yep, way back in the early 2000s I remember being blown away with going at least 100 pages into a search and never seeing the same results twice. We are headed for dark times.

  Dixlexxik
  First time I see something like that and I think I’ve search anything and everything … the only thing I’ve seen is when it says 10 pages but once I get to a # pages the rest vanishes ! ( Edit: One thing its fascinating and ill do some research ! Thank you for the info ! )

  I am girl sam
  I have been picking up on this myself lately, I use Duck Duck Go, and having a lot of trouble searching for things or the results are way off what I asked to search.
  This has actually opened my eyes, thank you.

  TheGlamazon13
  We are no longer “conspiracy theorists,” we are “spoil alert experts.”

  Polubione przez 1 osoba


  • There is WAY More to the Story of Destroyed Georgia Guidestones…
   Bright Insight
   711,760 views Jul 9, 2022

   There is WAYYY more to this story. Why was it cleaned up so fast. Where’s the full forensic investigation? WHO originally financed these stones? And WHAT is in the time-capsule??
   The destroyed Georgia Guidestones and the explosion that damaged them is the smallest part of the story…

   Procopius
   I think the government took out the Guidestones because too many of us were talking about it and pointing people towards it. Some people speculated that maybe it was a patriot or a conservative, but if that were the case I guarantee they would have found the guy and made a very public example out of him. The fact that they didn’t find anyone and quickly demolished the monument shows that they aren’t serious about finding anyone and just want to bury this whole issue.

   Mr. Steel
   That was my first thought

   Lesko Brandon
   It’s Georgia. People keep their mouths shut down there.

   Procopius
   @Lesko Brandon Sadly yes, whenever something weird goes on our Republican party and government is mum on it.

   And we’re surprised ?

   Procopius
   @B M Not at all. If something were to actually go right, then I would be surprised.

   Fred Cory
   I’m shocked that so many people I meet never heard of the recent Dutch farmers rebellion. Asking someone this question can serve as a litmus test to decide whether or not you talk geopolitics with them.

   donvee2000
   The guidestones were never meant to be a mainstream topic of conversation. They were built in the 80s in the middle of nowhere for a reason…before anyone imagined them being a topic of conversation all over an ” internet”.
   I’m sure they were not happy about it.

   Melanie Farnwalt
   They knew people would talk about it for two days and move on. They get away with all they do because we allow it!!

   Polubione przez 1 osoba

 2. Film potwierdzający, że to Wandale z lewej flanki, przez Afrykę zniszczyli Rzym, niszcząc jego dostawy zboża… 🙂


  Was there someone unlucky enough to witness all three sacks of Rome in the 400s?
  Maiorianus
  12,459 views Dec 29, 2022

  Christopher G
  I do not think there was no warnings.

  1st Sack: Word on the street was that the Magister Militum had weakened the Rhine Frontier to hold the line. And how there was likely going to be strife between him and the emperor for being too successful

  2nd Sack: I would think that „the Vandals from Africa” was the talk in the street. How Rome could not afford the risk of leaving them there, independent. How the west needed a navy to contain them. How the outskirts were falling into disrepair due to loosing about 15k people per year for 2 decades.

  3rd Sack: The city is in decay. Yeah, the Columns still stand. But just look at the statues! They are wearing the „paupers paint” – white marble or bad paintjobs. The city could no longer afford to properly paint them. The population is half of what you remember from your youth. Entire districts are full of boarded up, Empty houses. Or only the lower stone floor remaining – the wood having long since rotted, burned off or both.

  That is how far the city has fallen!

  Picture of a great man looking to the right
  „No pls dont take my parents entire supply of gold jewelry I will need it growing up”
  „No pls dont take my supply of bronze coins I need it to feed my children ”
  „No pls dont take this brick I stole off the colloseum its quite literally the only thing I got left to give to my grandchildren”
  -Luckus Suckus, Citizen of Rome 390-460

  jeb stuart
  I don t think that your question have any answer because people of the 400’s were not exactly aware of what was Rome 3 centuries before because most of them were not the same romans you are talking about….Late romans were christians, and i don t think they had a high opinion about old romans who persecuted Christians. And After all most of them were less educated than in the centuries before. The word ” antiquity period” was created in the late 1500 AD…..Anyway, good Luck to find an answer !

  Polubienie


 3. Hunowie najeżdżają Europę i wyzwalają słowiańską ekspansję | Historie Wielkiego Stepu odc #4
  OsadaSlowianska
  8,800 views Jan 2, 2023 Historie Wielkiego Stepu – o koczownikach od starożytności do średniowiecza

  Opowiada Ziemowit w tym odcinku o Hunach – najeźdźcach z dalekiej Azji, którzy w V wieku naszej ery siali terror w Europie

  Więcej o tym, jak to Hunowie otworzyli drogę dla słowiańskiej ekspansji:

  Pozostałe odcinki z tej serii:

  Pierwsi jeźdźcy w historii:

  Kimerowie:

  Scytowie:

  Sarmaci:

  Krzysztof Błażejczyk
  Opowiadasz Waść niemieckie baśnie.

  Tadeusz Kowalski
  Niezupełnie, wszystkie podane informacje są zgodne z danymi protkołu komisji polsko – niemieckiej o ujednoliceniu podręcznik do historii, podpisanm przez historyków ze wszystkich polskich i niemieckich uniwersytetów.

  Maciek z Warszawy
  Niemieckie fundacje działajace w Polsce promuja i finansują fałszywą germańską wersje historii jakoby słowianie zajeli niemieckie tereny. Celem tego filmu jest wbicie Polakom do głowy, że mieszkaja na rzekomo niemieckich ziemiach. Najważniejsze w tym filmie nie jest opowieść o hunach tylko to co Ziemowit mówi na samym końcu o rzekomej ekspansji słowian na germańskie tereny. Nie ma na to żadnych dowodów naukowych. Sa tylko opowieści germanofili.

  OsadaSlowianska
  doprawdy trzeba mieć rozbudowaną wyobraźnię, aby człowieka który od 20 lat zajmuje się propagowaniem kultury słowiańskiej, nazywać germanofilem 🙂

  lingutransla
  W punkt! Ten koleś zwyczajnie wciska ciemnotę / nazistowską narrację niekumatym pelikanom. Co jest w tym obrzydliwe, że robi to świadomie, jako „propagator kultury słowiańskiej”, czyli w skrócie łapcie i noże z kory brzozowej, bagna Prypeci, itp. i jeszcze jest z tego dumny… 😦

  Bolek Bolkowski
  Po tym jak pod koniec XXw. Odkryto pełen genom czlowieka i mozna juz było robic dokladne badania DNA o pochodzenie i wiele mitow jak i calych opracowań lingwiatycznych i antropologicznych można bylo wyrzucić do kosza. Genetycy ustalili że Slowianie byli na terenach dzisiejszej Polski od 7 tysiacleci. Co doszczętnie zrujnowalo niemieckie narracje. Ale jak widać są one powielane. Przyznam ze fajnie sie ich slucha.

  fakir191961
  Badania genetyczne przeczą tym bajkom. Geny Słowian są na terenie Polski od neolitu, czyli od zawsze. Oczywiście Słowianie przemieszczali się od zawsze.

  OsadaSlowianska
  w skrócie: późny neolit, przedstawiciele kultury grobów jamowych najeżdżają nasze ziemie (proto-indoeuropejczycy) i częściowo je zasiedlają (stąd nasze geny na terenie Polski), później ludność stopniowo przesuwa się na wschód, z powodu naporu z zachodu na początku ze strony Celtów, potem Germanów. Aż wreszcie w V wieku Słowianie powracają na zachód.

  Waldek P
  Bardzo proszę o odpowiedź na na jedno pytanie. Zadaję je profesjonalnym polskim historykom, w odpowiedzi słyszę, czytam …. po mojemu brednie. Nawet na YouTube jest mapa Europy zmieniająca się w czasie. Widać na tym filmiku, że tereny obecnej Polski (na wschód od Odry, albo od Renu) nigdy nie były nikomu podległe ani poddane. . Ani Aleksandrowi Wielkiemu, ani Rzymianom. Juliusz Cezar wybudował most na Renie, przejechał po nim na wschód, wrócił i kazał spalić most. Historycy odpowiadają, że … tam nic nie było. No przecież były szlaki bursztynowe. Rzymianie zawładnęli Europę zachodnią, ale po bursztyn bałtycki mogli tylko wysyłać kupców. Przecież to jest szok.

  Waldek P
  Wniosek jest taki, że na terenach obecnej Polski, żyli ludzie nigdy nie podbici, bali się Ich kompletnie wszyscy w Europie i Azji ( za może drobnymi wyjątkami)

  Agnieszka B.
  Skąd mamy pewność, że Hunowie byli skośnookimi, niskimi osobami o żółtej skórze?

  Salomon Moser
  Tak zostali opisani przez współczesnych im historyków rzymskich.
  PS.
  Urodziłaś się idiotką, czy tylko udajesz idiotkę?

  Salomon Moser
  Mięso armatnie gdy nie wynaleziono jeszcze armat? Urodziłeś się debilem?

  jakub333
  Bardzo ciekawe. Chciałbym zobaczyć odcinek o kulturze grobów jamowych i ekspansji proto-indoeuropejczyków. Albo generalnie o pochodzeniu genetycznym rasy europejskiej.

  OsadaSlowianska
  jest już dawno taki odcinek: https://youtu.be/LGZPlmGlUDc

  Bożena
  @OsadaSlowianska Czytałam ostatnio wpis na jednym z rosyjskich kanałów, że ruchy slowianskie finansuje Soros. Przedwczoraj przeczytałam na kanale Świętej Tradycji, że ruchy słowiańskie są projektem Mossadu. Napisałam, że judaizm wyklucza wielobóstwo. Otrzymałam odpowiedź, że Kościół jest głównym wrogiem talmudystów. Dalsza krótka wymiana zdań nie usunęła mojego podejrzenia, że Kościół, jego część (?), próbuje skierować ludzi przeciw slowiańszczyznie „strasząc” ich związkami ruchów słowiańskich z judaizmem, dokładniej może z chasydyzmem, choć nie wiem na ile Mossad jest chasydzki. Nie natknęłam się też na kanały slowianskie, o których mogłabym powiedzieć, że nie są autentyczne, w odróżnieniu od zestawów „ukrainskich” piosenek.

  OsadaSlowianska
  „ruchy słowiańskie” są zdecydowanie na rękę zarówno Mosadowi jak i Sorosowi, stąd łatwo można oczernić je, że są przezeń finansowane. My finansowani jesteśmy w 100% przez naszych fanów i odwiedzających Osadę Słowiańską w Strzegocicach, a nasze finanse są jawne 🙂

  Polubienie


  • Konni Królowie, najważniejsi koczownicy starożytności – Scytowie | Historie Wielkiego Stepu odc #2
   OsadaSlowianska
   3,129 views Dec 9, 2022 Historie Wielkiego Stepu – o koczownikach od starożytności do średniowiecza

   Opowiada Ziemowit w tym odcinku o Scytach – ludzie indoeuropejskim, który panował na Wielkiem Stepie od IX do III wieku przed naszą erą.

   lingutransla
   15:25, 16:25 Bajki z mchu i paproci, przynajmniej jeśli chodzi o genetykę! Gdzie są dowody np. genetyczne na to, że część ze Scytów została rzekomo zasymilowana przez Słowian?

   Demaskator.
   Wszystko pięknie, tylko kilka razy w swej opowieści myliłeś Scytów z Euroazjatami, to inne epoki historyczne, więc nasza słowiańska haplogrupa DNA nie pochodzi od Scytów, tylko od Euroazjatów, z których pochodzimy my, jak i Scytowie.

   Tomasz Kupś
   A może obejrzyj poprzedni odcinek?…

   Demaskator.
   @Tomasz Kupś ale ja komentuję ten odcinek, tu padły nieścisłości.

   Polubienie


  • Geneza Słowian – odc#0 – gdzie znajduje się kolebka Słowian?
   OsadaSlowianska
   24,205 views Jul 22, 2022 OSADA SŁOWIAŃSKA STRZEGOCICE

   Ten krótki wykład przedstawia stan wiedzy Ziemowita na temat etnogenezy Słowian. Omawia on kulturę grobów jamowych, ceramiki sznurowej, łużycką, pomorską, wielbarską, przeworską a także miłogradzką, zarubieniecką i kijowską.

   Koniecznie obejrzyj wszystkie odcinki z tej serii:

   1. Attyla otwiera przed Słowianami Europę:
    https://youtu.be/KDXnI1aQclc
   2. Awarsko-słowiańska machina wojenna terroryzuje kontynent:
    https://youtu.be/ICJnSKP2Y88
   3. Pierwsze słowiańskie państwo w Europie:
    https://youtu.be/RiW7DwQXFj0
   4. O tym jak Bułgarzy i Słowianie wojowali przez wieki z Biznancjum:
    https://youtu.be/JSnSAfmdt1s
   5. Historia Chorwacji we wczesnym średniowieczu:
    https://youtu.be/-KMWQwm9qtU
   6. Historia Serbii:
    https://youtu.be/UVmiibjYBBI
   7. Historia Słowian Połabskich w 3 odcinkach:
    Obodryci: https://youtu.be/J6fova9rxCI
    Lutycy: https://youtu.be/8FMcPWgddgg
    Serbowie Połabscy: https://youtu.be/LT3xn1yH4hY

   Zestawienie słów indoeuropejskich autorstwa:

   danielos8
   Momentami jakbym słyszał starą niemiecką propagandę. Łączenie wyłącznie kultur archeologicznych z etnosem to błąd, jedynie wspólne badania z językoznawcami i genetykami może dać sensowną i prawdziwa odpowiedź na to pytanie. Proponuje poczytać do jakich wniosków na ten temat doszedł np. Witold Mańczak oraz o najnowszych odkryciach genetyków.

   Henryk Janiuk
   Rozpocząłem oglądanie, ale przerwałem ponieważ prowadzący w żaden sposób nie odwołuje się do dowodów. Stawia tezę, że 6 tysiecy lat temu pra-slowianie rozjechali się po świecie. A co na to genetyka? Jakie haplogrupy mogłyby potwierdzić te twierdzenie?

   Marek Pi
   Przyjacielu, Twoja „wiedza” została stworzona przez Sasanidów / Anglosasów. Zapoznaj się z badaniami wszystkich historyków, którym obce są polityczne kłamstwa.

   Marco antonio
   Oj ta historia to z prądem za bardzo a gdzie w ty wszystkim Lechia r1a1

   Mateusz Polkowski
   Aj, turbolechici was za to oskalpują… 😉

   Jacek Pływaczewski
   Autor filmiku opowiada się za oficjalną wersją genezy Słowian, wskazując miejsce „wyklucia się” tego etnosu na terenie północnym dzisiejszej Ukrainy, czyli w dorzeczu rzeki Prypeć – a więc osławione Bagna Prypeci. W żadnej mierze nawet nie próbuje Autor wyjaśnić fenomenu błyskawicznego (w skali historii ludów) zaludnienia, a właściwie zdominowania przez słowiański żywioł ogromnej części Europy, aż co najmniej po Łabę na zachodzie i do Adriatyku na południu. Jakim cudem nieliczny ludek rolniczy, stojący (podobno) na niższym od sąsiadów poziomie cywilizacyjnym zawładnął tak rozległymi terenami. I gdzie znikli owi Goci, Hunowie, Awarowie, Celtowie oraz tak liczni (podobno) Germanie, którzy mieli w ogromnej liczbie przybyć na tereny dzisiejszej Polski z tak mało zaludnionej Skandynawii. Autor bezrefleksyjnie powtarza to, co każdy z nas czytał od dziesięcioleci w każdym szkolnym podręczniku historii, twierdząc na wstępie, że „udało mu się ustalić….”.
   Ja tej historyjki nie kupuję z prostego powodu: w najmniejszym stopniu nie rozwiewa ona licznych wątpliwości, o których wyżej wspomniałem.

   Marek Błaszczyk
   Dla czego wstydzisz się swojich korzeni

   Marek Błaszczyk
   A morze to nie twoje korzenie ? robisz tu za statyste

   krl1831
   12:54 To być może w tych czasach do języka prasłowiańskiego trafiły germańskie słowa, brzmiące w dzisiejszym polskim: „pieniądz”, „ksiądz” (czyli książę), „chleb”, „dziękuję”.

   wojmru1
   GDZIE ZNAJDUJE SIE KOLEBKA LECHITÓW ????

   JT Cookmen
   Może w Irlandii?

   Lord Gomez
   @JT Cookmen Hahahaha taa a w tej bajce to kosmici też są? Oj nieźle się przy tobie uśmiałem

   PatrykB🇵🇱
   5 months ago
   Jak dla mnie Słowianie spokojnie mogli być na naszych terenach znacznie wcześniej i wyparci przez germanów liczebnością za tym też jest sporo dowódów.

   Lechosław
   Przez żadnych ‚germanów” nigdy nie byli wyparci. Poza tym do XVI wieku za Germanów powszechnie uważano Słowian.

   PatrykB🇵🇱
   @Lechosław „nigdy” nawet za czasów pierwszych piastów?! To jest mało prawdopodobne że się nawzajem nie wypierali.

   monety moja pasja.
   @Lechosław serio? Mogę zapytać o źródło informacji o XVI w. i Słowiano-germanach?

   Lechosław
   @monety moja pasja. Germania w starożytności, aż do XVI w., a nawet dłużej, to była nazwa czysto geograficzna. Germanie to ci, którzy ją zamieszkiwali, bez względu na język, a że większość mówiła po słowiańsku, więc najczęściej byli Słowianami, zależnie od daty. Gdy chodzi o granice Germanii: zachodnia Ren /czyli słowiańska rzeka Ryn/, południowa Dunaj. północna morze Północne i Bałtyk zwany też m.Wenedzkim, wschodnia była zwykle nieokreślona, więc można założyć, że był to Ural, ale na mapie Ptolemeusza jest nią Wisła oddzielająca od Sarmacji. Pod koniec XV w. zaczęła być popularna mapa odnaleziona Ptolemeusza i na tej podstawie zaczęto przypisywać Germanię Niemcom, Polacy zaś odpowiednio używali nazwy Sarmacji. bo RP trochę przypominała Sarmację na tej mapie. Mapę Ptolemeusza, fałszywie zinterpretowaną po raz pierwszy wykorzystał cesarz Maksymilian I Habsburg, potem Hohenzollernowie w celach ekspansjonistycznych na ziemie słowiańskie.

   agata drobniak
   Czemu w szkołach jest tak mało wiedzy o słowiańsch ??????

   Mario Ś.
   to jest bardzo celowe… uczą różnych mitologii [greckiej, rzymskiej] ale nie słowiańskiej – a ta również jak najbardziej istnieje [nawet w przekazie pokolenia naszych dziadków/babć], w stopniu wystarczającym do nauczania… więc to jest celowe – co prowadzi do wniosku jak kontrolowana/cenzurowana jest nasza rzeczywistość… Pozdrawiam 🙂

   agata drobniak
   Zaborcy uczą nas ogólnej historii ☹️

   operamaniak81
   Za 5000 lat archeolodzy zanotują, że od XX w. na tym terenie pojawiły się komputery i smartfony, i piśmiennictwo po angielsku, i ogłoszą, że oto miała miejsce wędrówka ludów, w której napływowi angielskojęzyczni użytkownicy elektroniki wyparli autochtonów. To bzdura, jak każda podobna ekstrapolacja kultury materialnej, językowej, itd., na pokrewieństwo. To pseudonauka – nie rozumiem, po co to upowszechniać z wprowadzającym w błąd komentarzem.

   JEDYNYM naukowym kryterium, które rzuca światło na kwestię, kiedy przodkowie dzisiejszych mieszkańców Polski dotarli na te tereny, są badania starożytnego i współczesnego DNA.

   Niestety, w tym roku znów miałem wątpliwą przyjemność usłyszeć, co zatrudnieni na polskich uniwersytetach archeolodzy i historycy sądzą o badaniach DNA. To jasne, że ich praca obraca się wokół zabytków kultury materialnej, a w ich interesie jest powiększanie wagi własnych badań, jednak nieuprawnione wnioski, na które sobie pozwalają, nie mają waloru naukowego.

   wnuk
   Mały człowek i mało wiedzy .Mapy Perskie .Rzymskie .Niemieckie. I kroniki tych krajów

   limak karedefnok
   Panie OsadaSlowianska, no jeżeli mówisz Pan 6000 lat temu to czemu wykres zaczyna się od 6000 p.n.e. a nie 4000 p.n.e.??? (2000 n.e. minus 6000 lat = 4000 p.n.e.)

   Wiele informacji przekazanych przez Pana to jest wiedza, która została wprowadzona w czasie zaborów i niestety tak jest przekazywana do dzisiaj jak widać nie tylko w szkołach…

   A już to ciągłe powtarzanie o tych przeróżnych kulturach, które występowały na naszych terenach żeby tylko nie powiedzieć wprost, że to nasza – słowiańska, tak po prostu – jest naprawdę męczące i słabe…

   Jacek Jankowski
   Naziści zdeprecjonowali rolę Słowian i ich historię a sobie przypisali aryjskie pochodzenie.. I jak widać po komentarzach wielu w to uwierzyło.. Wstyd😡

   Krzysztof Jot
   Ziemowit chyba ma braki w znajomości źródeł pisanych. Z Jordanesa wiemy, że niewątpliwie słowiańscy Antowie i Sklaweni pochodzą od Wenedów. Wiadomo ze zródeł, że Wenedowie byli wielkim ludem (czyli siłą rzeczy z rozwinietym rolnictwem i na dobrych do uprawy ziemiach) zyjącym nad morzem co najmniej wzdłuż całej Zatoki gdańskiej i od Bałtyku po góry. Wiązani są też geograficznie z rzeką Wisłą (ale Rzymianie często mylili Wisłę z Odrą). Biorąc te informacje pod uwagę można wytyczyc siedziby Słowian w czasach rzymskich. I tu widać wyrażnie, że Wenedowie obejmowali obszary kultury Wielbarskiej, Przeworskiej, wcześniej Pomorskiej a ta wywodzi się z Łużyckiej. Żadni Celtowie, no moze jakieś napływowe grupki które potem się zasymilowały w masie Wenedów podobnie jak późniejsze grupy Sarmatów.

   Marek Dael
   Co za bzdurny a jak ktoś kiedyś odkopie nasze współczesne miasta dojdzie do wniosku że to była kultura Chińska i mieszkali tu Chińczycy

   Jan Lach
   Nie czytaj gazety wyborczej, przestań oglądać tv a przede wszystkim odizoluj się od Urbańczyka bo ci to szkodzi. Chłopie bredzisz.

   indianiecworld
   Wydawalo sie ze dowiemy sie czegos ciekawego, czegos nowego z tego filmu, ale to niestety kolejne odgrzewanie starego kotleta. Po pierwsze ludy indoeuropejskie pojawily sie juz 4 tysiace lat przed nasza era a nie jak w tym filmie podano . Po drugie autor krytykuje zastane teorie historyczne ale okazuje sie tylko jesli dotycza one nurtu auto. Ciekawa wybiorczosc. Sam wydaje sie powtarzac oklepane stereotypy teorii allochtonicznej, pokutujacej od dziesiecioleci w polskim mainstreamie, pomimo najnowszych badan genetycznych, archeogenetycznych, oraz odkryc archeologicznych ostatnich lat ktore zdaja sie przeczyc tezie o pustce osadniczej. Bez mrugniecia przypisuje kulture przeworska do germanow, bez wyjasnienia czym niby ta germanskosc mialaby sie charakteryzowac. Podobne pytanie do jego interpretacji kultury luzyckiej jako celtyckiej. Na jakiej podstawie twierdzi on ze byli to celtowie? I czy kultura archeologiczna to wg niego to samo co etnos? Ten typ myslenia zdaje sie juz dawno zarzucono na swiecie. Zmiana typu garnka nie musi zawsze wiazac sie z jakas wymiana ludnosci.
   Po trzecie jesli zadna z wymienionych wczesniejszych kultur nie moze byc przypisana praslowianom, to skad oni sie wzieli? przybyli na wimanach???

   MrKieras666
   Tragedia

   Waldek P
   jesteś cienki i prymitywny .. pewnie płaca ci niemcy

   Roch Kowalski
   🤣🤣🤣 … nie wiem po co w ogóle się odzywać jak nie ma się nic do powiedzenia oprócz komunałów…

   Polubienie


 4. Historia Polski Plemiennej – Dzieje naszych ziem przed powstaniem państwa Mieszka I DOKUMENT
  Historical Top
  54,101 views Dec 16, 2022 Historia Polski – Materiały dodatkowe

  Mieszko I objął władzę gdzieś w latach 950-963. Stanął przed trudnym zadaniem – zjednoczeniem ziem wokół Wielkopolski w jeden organizm państwowy. Ziemie te zamieszkiwane były przez najróżniejsze „plemiona polskie”, tudzież słowiańskie. Z tego filmu dowiecie się, jakie to były plemiona, które istniały, a które nie istniały i jaki był potencjalny ustrój oraz zasięg tych plemion. Ten dokument jest połączeniem odcinków 2-4 z serii “Historia Polski w odcinkach”.

  PODZIAŁ NA ROZDZIAŁY:
  00:00 Wstęp
  04:30 Pochodzenie Słowian, Wielka Wędrówka i krótka historia ziem polskich w starożytności
  07:50 Słowianie zachodni, południowi i wschodni
  11:38 „Mapa plemienna Polski” – Geograf bawarski i Dokument praski Henryka IV z 1086 r.
  17:49 Konstanty Porfirogeneta i O zarządzaniu państwem oraz Dzieje saskie Widukinda
  18:39 Pyrzyczanie, czyli jedno z głównych plemion Pomorza Zachodniego
  19:30 Wolin i Wolinianie – największe emporium handlowe Europy (?) i sagi wikińskie o Jomsborgu
  24:40 Kaszubi i Pomorzanie
  26:22 Ślężanie, gród Wrocław i święta góra słowian – Ślęża
  28:12 Bobrzanie, Trzebowianie, Opolanie, Głubczyce i Golęszycowie
  29:38 Dziadoszanie i relacja Thietmara z Merseburga
  31:00 Lędzianie, a może Polanie, Lachy lub Lechici? – Tajemnicze plemię na wschodzie
  35:00 Lubuszanie – tajemnicze plemię wielecko-polskie podbite przez Mieszka I
  36:45 Państwo Wiślan czyli tajemniczy i potężny książę na Wiślech siedzący
  42:30 Małopolska tyglem kulturowym i … siedzibą Chorwatów i Serbów?
  46:35 Kraków miastem-państwem Słowiańszczyzny
  47:47 Goplanie i Polanie – Czy to jedno plemię? Zagadka 400-stu grodów
  49:55 Co na to wszystko archeologia?
  55:30 Czy plemię Polan istniało?
  56:45 Sytuacja geopolityczna w Europie w IX i X wieku
  58:42 Polanie jako Goplanie – teza prof. Gerarda Labudy
  1:00:16 Polanie wielkopolscy i Polanie kijowscy
  1:02:35 Polanie w Małopolsce i w Wielkopolsce
  1:06:35 Teoria ewolucji, czyli od Siemowita do Mieszka I
  1:09:13 Chrześcijanie kontra Słowianie, czyli Niemcy, Połabie i Czesi
  1:12:06 Definicja państwa, teoria ewolucji i wewnętrznego podboju
  1:15:35 Państwo Polan jako kontynuacja Wielkich Moraw – Piastowie Mojmirowiczami?
  1:23:25 Polska Wikingów – Czy Skandynawowie założyli nasze państwo?
  1:26:10 Handel Niewolnikami i Solą jako źródła utrzymania Państwa Polan
  1:28:12 Skąd wywodzi się ród Piastów? Kalisz czy Giecz?
  1:35:30 Teoria ewolucji Galla Anonima czyli od Piasta do Mieszka I
  1:38:42 Podsumowanie
  1:40:20 Rodzina, ród, opole i plemię
  1:47:10 Władza w plemieniu – wiec, starszyzna i książę
  1:53:50 Prawo w słowiańskich plemionach – rekonstrukcja
  1:57:12 Małżeństwo przez porwanie – swadźba, wiano i posag
  1:58:58 W co wierzono? Bogowie, kulty i demony w zapomnianej mitologii Słowian
  2:06:12 Między państwem a plemieniem
  2:09:40 Podsumowanie i zakończenie filmu

  ŹRÓDŁA I BIBLIOGRAFIA:
  Gerard Labuda – „Mieszko I”, Poznań 2009
  Jerzy Wyrozumski – „WIELKA HISTORIA POLSKI TOM 2 DZIEJE POLSKI PIASTOWSKIEJ (VIII W.-1370)”
  Andrzej Buko – „ŚWIT PAŃSTWA POLSKIEGO” Warszawa 2021
  J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski – „Słowianie południowi i zachodni VI-XX wiek”
  Beata Maciejewska, Mirosław Maciorowski – „Władcy Polski – Historia na nowo opowiedziana”
  Andrzej Nowak – „Dzieje Polski „Tom 1
  Piotr Boroń – „Universa populi multido” Problem uczestnictwa w słowiańskich wiecach plemiennych
  Ihnatowicz, A. Mączak, Benedykt Zientara – Społeczeństwo polskie od X do XX wieku
  Piotr Kaczanowski, Janusz Krzysztof Kozłowski, Jerzy Wyrozumski – „Wielka Historia Polski – Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.) / Dzieje Polski piastowskiej (VIII w. – 1370)” Tom 1
  Henryk Łowmiański – Początki Polski: z dziejów Słowian w I tysiącleciu n.e. – Tomy 1-5
  Henryk Łowmiański – Problematyka początków Państwa Polskiego w nowszych badaniach historycznych
  Aleksander Gieysztor – Mitologia Słowian

  📥Słowa kluczowe występujące w filmie: historia Polski dokument, polskie plemiona, plemiona Polski, Mazowszanie, Polanie, Małopolanie, Wielkopolanie

  Adam Wydmuch
  Sz. Autorze jak sie ma Twoja wiedza na temat naszego pochodzenia do badan prof. T. Grzybowskiego czy prof Figlerowicza https://www.youtube.com/watch?v=XeMHe1m5EOg https://www.youtube.com/watch?v=7rITx7gSYVk . Wydaje sie, ze powtarzasz dawno przebrzmiale stereotypy.

  SierotaLobzygano
  Po węgiersku Polacy to Lengyel, co nas naprowadza na Lędzian.

  Przemyslaw Podbielski
  A inni nazywają nas lachy po dziś dzień nawet Ukraińcy używają tej samej nazwy

  Mirosław Król
  1) ,,Etymologia nazwy Polska” – (Wikipedia):
  [Pierwszy użycie słowa ,,Polska”]
  ,,W latach 997–1003 jedna z pierwszych wzmianek o Polsce wyszła spod pióra Jana Canapariusa, opata rzymskiego klasztoru św. Bonifacego i Aleksego, wspominająca o Sobiesławie (Sobieborze) Sławnikowicu, który zbrojnie wyruszył „cum Bolizlauo Palaniorum duce” (pol. „z Bolesławem księciem polskim”) zamieszczona w Żywocie pierwszym św. Wojciecha” – (źródło j.w.).
  3) Tak więc, mówić o Polsce przedchrześcijańskiej, to to samo co mówić o współczesnej Polsce (RP [lll]), jako o Polsce komunistycznej. Wszak: ,,,,Komunistyczna Partia Polski (KPP) – radykalnie lewicowa partia polityczna założona 20 lipca 2002 (zarejestrowana sądownie została 9 października 2002), uważająca się za historyczną i ideową spadkobierczynię Komunistycznej Partii Polski, działającej w latach 1918–1938 oraz istniejącej wcześniej Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy. Odwołuje się też do tradycji Polskiej Partii Robotniczej i częściowo Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej” – (Wikipedia). I działa legalnie do dnia dzisiejszego.

  Hanna Osajda
  1:35:10 Wątpię w to że Piastowie przybyli z terenów Mazowsza bo Polanie i Mazowszanie inaczej odmienili przez deklinację słowa Ostrów Wielkopolski i Ostrowia Mazowiecka. Skoro słowo „ostów” w średniowieczu oznaczało słowo „wyspa” to oznaczałoby że plemiona miały inne rodzajniki tego słowa

  Wielkopolanie „Ten wyspa”
  Mazowszanie „Ta wyspa”

  Gul Dan
  Proszę o odcinek o niewolnictwie we wczesnym średniowieczu, nie tylko słowiańskim. Szersze spojrzenie jest ważne. Poza tym czarne historie też trzeba pokazywać. Nie chodzi mi tylko o czarne historie Polski, ale też całej wczesnośredniowiecznej Europy.

  Paweł Malinowski
  Pewnie większość wie, ale słowo niewolnik w językach europejskich pochodzi określenia „Słowianin” 🙂

  Karol Z
  @Paweł Malinowski nie jest to rasistowski mit XIX i XX wieku?

  Paweł Malinowski
  @Karol Z Podobno nie. Jacyś mądrzy ludzie, profesorowie nad tym siedzieli i tak wymyślili 🙂

  Paweł Malinowski
  @Karol Z Ale faktycznie nie wszyscy są zgodni co do tego dlaczego tak się stało.

  Gaius Iulius Caesar Augustus Germanicus
  @Paweł Malinowski Ponieważ Slowianie handlowali niewolnikami a miasta takie jak np Praga były prawdziwymi centrami tego handlu .
  Prawdopodobnie Mieszko i jego przodkowie własnie na handlu niewolnikami dorobili sie majątku który pomógł im zjednoczyć lokalne plemiona .
  Za teorią tą przemawiają duże znaleziska monet arabskich na terenie Polski

  Paweł Malinowski
  @Gaius Iulius Caesar Augustus Germanicus Ale to nie wyjaśnia do końca czemu niewolnik w wielu językach pochodzi nazwy słowianin 🙂

  Gaius Iulius Caesar Augustus Germanicus
  @Paweł Malinowski Bo sprzedawano najczęściej swoich pobratymców których brano w niewole w czasie wojen plemiennych
  I nie oznacza Słowianin tylko wywodzi się z tego słowa
  Do V wieku niewolników okreslano nazwą „servus” a po przybyciu Słowian nazwa została zmieniona na „sclavus”

  Jacek Nalepiński
  Skąd dość gołosłowne stwierdzenie że Polan wielkopolskich nie należy mylić z Polanami Wschodnimi? Istnieje wiele przesłanek by jednak łączyć. Byłoby super, rzetelnie przeanalizować ten temat. Dzięki za audycję.

  Polubienie

  • Przykład jakości przekładu wymowy i znaczenia słów…

   https://en.wikipedia.org/wiki/Civitas_Schinesghe

   Civitas Schinesghe

   Civitas Schinesghe (Ecclesiastical Latin: [ˈtʃivitas skiˈnesɡe]) is the first recorded name related to Poland as a political entity (the name is a Latinization of hrady knezske or grody książęce, „ducal gords”)[1] first attested in 991/2. The original deed is missing, but is mentioned in an 11th-century papal regesta called Dagome iudex. It states that the Piast duke’s wife Oda von Haldensleben had given the guidance of unam civitatem in integro, que vocatur Schinesghe („a whole state, which is called Schinesghe”) over to the Holy See.

   Though a state of Poland is not explicitly mentioned, the name Schinesghe most likely refers to Gniezno, one of the main settlements of the West Slavic Polans. Their duke Mieszko had himself baptised upon his marriage to Princess Dobrawa of Bohemia in 965.[citation needed] In the year 1000, at the Congress of Gniezno, the first Polish archdiocese was established, and Mieszko’s son Duke Bolesław I Chrobry was acknowledged as frater et cooperator of the Holy Roman Empire by Emperor Otto III.[citation needed]

   Borders under Mieszko I
   Further information: Duchy of Poland (c. 960–1025)

   https://en.wikipedia.org/wiki/Civitas_Schinesghe#/media/File:Polska_960_-_992.svg
   https://en.wikipedia.org/wiki/File:Polska_960_-_992.svg

   Poland under the rule of Mieszko I, c. 960–992

   Analysis of the document can help reconstruct the borders of the Polish realm:[2]
   – sicuti incipit a primo latere longum mare, „as it starts from the first side of a long sea” (presumably the Pomeranian coast – on the Baltic Sea)
   – fine Bruzze ‚end Bruzze’ – „along the Prussian borders” (settlement area of the Old Prussians)
   – usque in locum, qui dicitur Russe – „up to a place called Rus'” (east of Masovia)
   – et fines Russe extendente usque in Craccoa – „Russia ends and extending into Cracow”
   – et ab ipsa Craccoa usque ad flumen Odde recte – „and from there right along the Oder river”
   – in locum, qui dicitur Alemure, „in a place called The Alemure” (sometimes identified as Olomouc in Moravia though Olomouc is upriver on the Oder, not down)
   – et ab ipsa Alemura usque in terram Milze recte intra Oddere – „to the Milceni lands” (part of the Imperial Margraviate of Meissen)
   – et exinde ducente iuxta flumen Oddera usque in predictam civitate Schinesghe. – „and from its borders along the Oder to aforementioned Schinesghe.”

   The last statement suggests that Schinesghe is by the Oder and on the Baltic coast. This could mean that Schinesghe has a double meaning in the document – it is first used as the name of the entire state and then as the name of a border town – most probably Szczecin.

   Notes
   – According to Brygida Kürbis, the initial „Sc” is mistakenly recorded from „K”. The original record would therefore read „Kninesne” or „Khinesghe” Dowiat, Jerzy (1961). Metryka chrztu Mieszka I i jej geneza. Warszawa. p. 91.
   – Kürbis, B. Dagome iudex. Studium krytyczne. pp. 362–423.

   References
   – Kürbis, Brygida (1962). Dagome iudex. Studium krytyczne [in:] Początki państwa polskiego – Księga Tysiąclecia vol. 2. Poznań.
   – Piskorski, Jan Maria (August 2004). Civitas Schinesghe. Mieszko I i początki państwa polskiego. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. ISBN 83-7063-416-8.

   Polubienie

   • A teraz polskojęzyczna wersja do porównania…

    https://pl.wikipedia.org/wiki/Civitas_Schinesghe

    Civitas Schinesghe

    Civitas Schinesghe[1] – pierwsza spisana oficjalnie nazwa państwa Mieszka I pochodząca z roku 991/992. Nazwa ta została użyta w dokumencie Dagome iudex. W dokumencie tym, spisanym po łacinie, Mieszko oddaje swoje państwo pod papieską opiekę. „Państwo Gnieźnieńskie”, według Dagome iudex, obejmuje Pomorze oraz ziemie Polan, Kujawian, Mazowszan i Lędzian, natomiast poza jego terytorium znajdują się Grody Czerwieńskie, Ziemia Krakowska, Morawy, południowa część Śląska (pomiędzy Odrą a Sudetami), Milsko i Łużyce, które to ziemie przyłączył do Polski książę Bolesław I Chrobry.

    Item in alio tomo sub Iohanne XV papa Dagome iudex et Ote senatrix et filii eorum: Misicam et Lambertus – nescio cuius gentis homines, puto autem Sardos fuisse, quoniam ipsi a IIII iudicibus reguntur – leguntur beato Petro contulisse unam civitatem in integro, que vocatur Schinesghe, cum omnibus suis pertinentiis infra hos affines, sicuti incipit a primo latere longum mare, fine Bruzze usque in locum, qui dicitur Russe et fines Russe extendente usque in Craccoa et ab ipsa Craccoa usque ad flumen Oddere recte in locum, qui dicitur Alemure, et ab ipsa Alemura usque in terram Milze recte intra Oddere et exinde ducente iuxta flumen Oddera usque in predictam civitatem Schinesghe.


    Przypuszczalny zasięg państwa Mieszka I i Bolesława Chrobrego w 1000 r.


    Państwo Mieszka I z możliwym położeniem miejsc wspomnianych w dokumencie Dagome iudex.


    Przypuszczalny zasięg państwa Mieszka I około 960 roku

    Dagome iudex
    Podobnie w innym tomie z czasów papieża Jana XV Dagome, sędzia i Ote „senatorowa” i synowie ich Mieszko i Lambert – nie wiem, jakiego to plemienia ludzie, sądzę jednak, że byli to Sardyńczycy, ponieważ ci są rządzeni przez czterech sędziów, w całości jedno państwo, które zwie się Schinesghe z wszystkimi swymi przynależnościami w tych granicach, jak się zaczyna od pierwszego boku długim morzem (stąd) granicą Prus aż do miejsca, które nazywa się Ruś, a od granicy Rusi ciągnie się do Krakowa i od Krakowa ciągnie się aż do rzeki Odry, prosto do miejsca, które nazywa się Alemure, a od tej Alemury aż do ziemi Milczan i od granicy Milczan prosto do Odry i stąd wzdłuż rzeki Odry aż do rzeczonego państwa Schinesghe.

    Granice państwa Mieszka I

    Punkty odniesienia, przy pomocy których można nakreślić granice państwa Mieszka I:
    – Schinesghe/Schniesghee/Schignesne/Schniesche/Schinesne/Schinesgne (Gniezno lub Szczecin);
    – Morze Bałtyckie (longum mare), prawdopodobnie na części gdańskiej lub wybrzeże od Szczecina do Gdańska (Gyddanyzc);
    – Prusy (Bruzze/Pruzze/Przze);
    – Ruś (Russe/Russae);
    – Kraków – ziemia krakowska (Craccoa/Raccoa/Graccoa/Cracoa);
    – rzeka Odra (flumen Oddera/Oddere);
    – Alemure (Morawy lub Ołomuniec Morawski, ewentualnie Oława);
    – Milze/Mulze – ziemia Milczan (plemię łużyckie z grodem Budziszynem), tzw. Milsko.

    Przypisy
    – Według Brygidy Kürbisówny początkowe „Sc” jest błędnie odczytanym „K”. Oryginalny zapis brzmiałby więc „Kninesne” lub „Khinesghe” [za] Jerzy Dowiat, Metryka chrztu Mieszka I i jej geneza, Warszawa 1961, s. 91.

    Bibliografia
    – Jan Maria Piskorski, Civitas Schinesghe. Mieszko I i początki państwa polskiego, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Sierpień 2004, ISBN 83-7063-416-8.
    – Gieysztor A. Schinesghe // Słownik starożytności słowiańskich. — Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1975. — T. V. — S. 93.

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.